salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Selasa, 20 September 2011

PEMBAHAGIAN KHABAR


Pembahagian khabar dilihat kepada orang yang disandarkan. 
Khabar (hadis) terbahagi 3 bila dilihat kepada orang yang disandarkan: 
Marfu ialah: Hadis yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, terbahagi kepada 2: Marfu sharih dan Marfu undang-undang. 
Marfu sharih ialah: Hadis yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara langsung baik perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat atau khuluqnya penciptaannya (akhlaknya). 
Contoh perkataan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
"Sesiapa yang berbuat amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami maka ia tertolak". 
Contoh perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa apabila masuk rumahnya ia bermula dengan bersiwak (gosok gigi)". 
Contoh penetapan (taqrir) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
Taqrir beliau terhadap jawapan seorang budak perempuan ketika beliau bertanya di mana Allah? dia menjawab: Di langit. Lalu Rasulullah mentaqrirkan terhadap yang demikian. Dan yang termasuk ini juga seluruh perkataan atau perbuatan sahabat yang Rasulullah ketahui tapi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diam terhadapnya (tidak mengingkari) maka hukumnya marfu sharih dan termasuk taqrir. 
Contoh sifat akhlaknya. 
Adalah nabi shallallahu 'alaihi wa sallam orang yang paling dermawan di antara manusia dan yang paling berani di antara manusia. Apa-apa yang beliau diminta beliau tidak pernah katakan jangan / tidak boleh dan beliau selalu berseri-seri, lembut perawatakannya dalam perkara jika ada dua pilihan melainkan beliau mempunyai yang paling mudah kecuali kalau dosa maka beliaulah orang yang paling menjauhinya daripada yang lain. 

Contoh sifat dirinya: 
Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang tidak tinggi dan tidak pendek (sedang) rambutnya separas bahu, lebat menutupi dua telinganya, janggutnya rapi dan sedikit beruban. 
Marfu undang-undang ialah: Sesuatu yang dihukumi marfu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. 
Diantaranya adalah: 
1. Perkataan sahabat apabila tidak berpunca dari pendapatnya (ra'yu) dan bukan tafsiran dan tidak dikenali sebagai orang yang mengambil cerita Isra'iliyat. 
Contoh: Perkatan sahabat seperti khabar tentang tanda-tanda kiamat atau keadaan hari kiamat atau hari pembalasan (ini namanya marfu 'undang-undang). 
Jika berpunca dari pendapatnya (ra'yu) maka dinamakan mauquf.Dan jika berbentuk tafsir maka hukumnya sama dan tafsirnya dinamakan tafsir mauquf. Dan jika orangnya terkenal dengan seorang yang mengambil cerita Isra'iliyat maka hukumnya tarraddud (saling bertolak belakang) antara khabar Isra'iliyat atau hadis marfu ', maka tidak boleh diyakini sebagai hadis kerana masih diragukan. Seperti Abadalah (orang yang namanya berawalan Abdul) seperti Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amru bin Al Ash, mereka adalah orang yang mengambil cerita-cerita Isra'iliyat dari Ka'ab dan lain-lain. 
2. Perbuatan sahabat apabila tidak berpunca dari pendapatnya, seperti solat khusuf yang dilakukan Ali dengan ruku 'melebihi dari dua dalam satu rakaat. 
3. Sahabat menyandarkan sesuatu kepada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak disebutkan bahawasanya ia tahu hal itu seperti perkataan Asma' binti Abu Bakar: 
"Kami pernah menyembelih seekor kuda pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah lalu kami memakannya". 
1. Sahabat berkata tentang sesuatu bahawasanya itu termasuk Sunnah seperti perkataan Ibnu Mas'ud 
"Termasuk sunnah tasyahhud dipelankan, maksudnya dalam solat". 
Jika tabi'in yang berkata maka boleh marfu 'boleh mauquf, seperti perkataan Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah bin Mas'ud. 
"Yang sunnah, Imam berkhutbah pada hari 'Aidil Fitri dan' Aidil Adha dua kali yang ia selangi dengan duduk". 
1. Perkataan sahabat, 
seperti: 
"Kami diperintahkan atau kami dilarang atau manusia diperintahkan atau yang seumpamanya" 
seperti perkataan Ummu 'Athiyah: 
"Kami diperintahkan supaya kami mengajak keluar para perawan pada solat Aidilfitri dan iedul adha". 
Dan perkataannya: 
Kami dilarang (para wanita) mengiringi jenazah tetapi tidak dikeraskan larangannya terhadap kami. 
Dan perkataan Ibnu Abbas: 
Manusia diperintahkan agar menamatkan waktu haji mereka di ka'bah. 
Dan perkatan Anas: 
Kami diberikan batas waktu mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak lebih dari 40 malam. 
2. Sahabat menghukumi terhadap sesuatu bahawasanya itu maksiat seperti perkataan Abu Hurairah tentang orang yang keluar masjid setelah azan: 
"Adapun orang ini telah derhaka kepada Abul Qosim (Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam)". 
Begitu pula kalau sahabat menghukumi terhadap sesuatu bahawasanya itu termasuk ketaatan atau mengatakan sesuatu itu bukan maksiat atau ketaatan kerana yang demikian tidak mungkin dikatakan sahabat melainkan mereka mengetahui nashnya dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
3. Perkataan mereka (sahabat) dari sahabat dengan dimarfukan haditsnya atau riwayatnya seperti perkataan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
"Ubat itu ada dalam tiga: Minum madu, jarum bekam dan besi panas (dibakar) dan umatku dilarang dengan besi panas" 
Dan perkataan Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah: 
"Fitrah itu lima atau lima dari fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong rambut dan mencukur kumis". 
Dan begitu pula perkataan mereka dari sahabat dengan cara penyampaian hadis atau menerima hadis atau menyandarkan kepadanya dan yang sepertinya kerana semua ibarat ini termasuk undang-undang marfu 'sharih walaupun tidak secara langsung dalam penyandaran kepada nabi shallallahu' alaihi wa sallam tetapi ada dugaan itu dari nabi shallallahu ' alaihi wa sallam. 
Mauquf ialah: Hadis yang disandarkan kepada sahabat tetapi tidak ditetapkan baginya undang-undang marfu '. 
Seperti perkatan Umar bin Khattab: 

Islam hancur kerana tergelincirnya seorang yang alim, jidalnya orang munafik dengan Al-Quran dan undang-undang para imam-imam yang sesat. 
Maqthu 'ialah: Perkataan yang disandarkan kepada tabi'in dan orang yang selepasnya (tabiut tabiin). 
Seperti perkataan Ibnu Sirin: 

Sesungguhnya ilmu ini (sanad) adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil dien (sanad) mu ini. 
Dan perkataan Malik: 
Tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak nampak selama tidak baik untukmu agar engkau lakukan secara nampak. 

Sumber : Lembaga Ilmu Dakwah

DEFINISI ILMU HADIS

- Mushthalahul Hadis adalah: ilmu tentang dasar dan kaedah untuk mengetahui keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkannya dari segi diterima dan ditolaknya.


- Objeknya adalah sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya.


- Faedahnya membezakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang sakit (cacat).


- Al Hadits ialah Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik dari segi perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat


- Al Khabar ialah Pengertiannya sama dengan Al Hadis, dengan demikian ia ditakrifkan sama seperti al Hadis. ada juga yang berpendapat Al Khabar sebagai berikut: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau yang selainnya. Dengan demikian pengertiannya lebih umum dan luas.


- Al Atsar, ialah Suatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in (generasi selepas sahabat). Al Atsar dimaksudkan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (hadits) apabila dalam satu kalimat ia disertakan kata Nabi shallallahu' alaihi wa sallam seperti perkataan: Dan dalam Atsar dari NabiShallallahu 'alaihi wa sallam (hadis Nabi).


- Hadits Qudsi ialah: Hadis yang diriwayatkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Rabbnya (Allah Subhaanahu wa Ta'ala). Hadits Qudsi dinamakan juga Hadis Rabbani dan Hadis Ilaahi.Kedudukan Hadits Qudsi di antara Al-Quran dan Hadis Nabawi, tidaklah sama kerana Al-Quran disandarkan kepada Allah Ta'ala baik lafaz dan maknanya. Sedangkan Hadis Nabawi disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik lafaz dan maknanya dan Al Hadits Al Qudsi disandarkan kepada Allah Ta'ala secara makna tidak secara lafaznya dan kerana itu tidak bernilai ibadah di dalam membaca lafaznya dan tidak boleh dibaca dalam solat, dan tidak dinukil secara mutawattir (keseluruhannya) sebagaimana penukilan Al-Quran, akan tetapi sebahagiannya ada yang sahih, dhaif, dan maudhu.


- Sanad adalah: suatu jalan yang menyampaikan kepada matan atau suatu perantara yang menyampaikan kepada rawi hadis.


- Matan adalah: Suatu yang akan menyampaikan kepada sanad dari ucapan atau disebut juga redaksi hadis atau kandungan hadis


- Al-Musnad dari segi bahasa ialah disandarkan kepadanya.Sedangkan Al-Musnad menurut istilah ilmu hadits mempunyai beberapa erti:
• Setiap buku yang berisi kumpulan riwayat setiap sahabat secara tersendiri.
• Hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir.
• Yang dimaksudkan dengan Al-Musnad adalah sanad, maka dengan makna ini menjadi masdar yang bermula dengan huruf mim (mashdar miimi).


- Al-Musnid: orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia mempunyai pengetahuan terhadap hadis atau hanya sekadar meriwayatkan sahaja.


- Al-Muhaddits adalah orang yang berkecimpung dengan ilmu hadis sama ada secara periwayatan mahupun dirayah, menelaah berbagai riwayat serta keadaan para perawinya.


-  Al-Hafiz Menurut kebanyakan ahli hadis sepadan dengan Al-Muhaddits. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahawa Al-Hafiz darjatnya lebih tinggi dari Al-Muhaddits kerana yang dia ketahui pada setiap thabaqah (tingkatan / kedudukan) lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui.


- Al Hujjah: Orang yang hafal tiga ratus ribu hadis beserta sanadnya.


- Al-Hakim menurut sebahagian ulama adalah orang yang menguasai semua hadits kecuali sebahagian kecil yang tidak dia ketahui.


- Ashhab As-Sunan: Para ulama penyusun kitab-kitab "Sunan" iaitu: Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa `i, dan Ibnu Majah.


Sumber : Lembaga Ilmu Dakwah

Rabu, 7 September 2011

يأجوج ومأجوج

                               

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahawa mereka adalah dua kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh, asal kedua-duanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Sedangkan dalam fatwa al Lajnah Ad Daiimah Lil Buhuts wa al Ifta disebutkan bahawa ya'juj dan ma'juj ini terletak di benua Asia, sebelah utara China.
Amin Muhammad Jamaludin didalam kitabnya "Umur Umat Islam" mengatakan bahawa mereka adalah keturunan Yaftits bin Nuh.Kerana Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, iaitu Ham, yang menjadi nenek moyang orang Habsyi (Afrika). Anak kedua bernama Sam, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, Parsi dan Rom. Sedangkan anak ketiga bernama Yafits yang menjadi nenek moyang bangsa Turki.
Kerana Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan pakcik-pakcik dari Turki (iaitu bangsa-bangsa Cina, Russia, Mongolia. Bermuka lebar, bermata sepet (kecil), berambut perang (hitam keputih-putihan atau keruh seperti awan), seolah-olah- akan wajah mereka adalah seperti warna kayu yang bulat. Ciri-ciri mereka yang seperti itu telah diterangkan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadis marfu 'yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Harmalah dari bibinya.
Dimana mereka sekarang?

Allah swt berfirman:
"Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. "(QS. Al-Kahfi: 93 - 95)

Ya'juj dan Ma'juj terkurung di belakang dinding yang dibina oleh Dzulqornain untuk mereka kerana mereka banyak melakukan kerosakan dan kejahatan di muka bumi.
Dinding penghalang itu tebal, teguh dan tinggi menjulang yang diperbuat dari besi dan tembaga yang dicampur, sehingga mereka tidak dapat melubanginya kerana sangat tebalnya dan tidak pula dapat memanjatnya kerana sangat tinggi dan licinnya.Dinding tersebut dibina antara dua sekatan yang besar iaitu dua gunung yang besar.
Lalu dimanakah letak dinding ini?
Ibnu Abbas, tinta umat dan ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahawa ia (dinding itu) terletak di persimpangan negeri Turki dengan Rusia, berdekatan dengan pergunungan kaukasus. "Pegunungan Kaukasus tingginya berkisar antara 1000 sampai dengan 3000 meter)

Ini adalah Pegunungan Kaukasus yg menjadi salah satu Penghalang Tempat terkurungnya Ya'juj wa Ma'juj dari Peradaban manusia
Walaupun demikian, lebih baik bagi kita untuk mengatakan bahawa tidak ada seorang pun yang akan dapat atau mampu mencapai tempat mereka, sebagaimana halnya siapa pun tidak akan dapat mencapai tempat dajjal yang sampai sekarang masih terkurung itu. Kerana keluarnya mereka semua adalah sebuah 'masalah takdir "yang mempunyai masa yang sudah maklum dan ditentukan di dalam Lauh Mahfuz.

Firman Allah swt:
"Dzulqarnain berkata:" Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar ".(Surah Al-Kahfi: 98)
Tapi ada pula yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah serupa binatang, bukan ketrunan Adam A.S .

Sabtu, 3 September 2011

Kisah Si Pokok Apple
''Kisah Si Pokok  Apple'' 
……… “Suatu masa dahulu, terdapat sebatang pokok apple yang
amat besar.Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pokok apple ini setiap hari. Dia memanjat
pokok tersebut, memetik serta memakan appel sepuas hatinya, dan adakalanya dia beristirehat lalu terlelap di bawah pokok apple tersebut. Anak lelaki tersebut begitu menyayangi 
tempat permainannya. Pokok apple itu juga menyukai anak tersebut. Masa 
berlalu… anak lelaki itu sudah
besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi 
menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pokok apple tersebut. Namun begitu, suatu hari
dia datang kepada pokok apple
tersebut dengan wajah yang sedih.
“Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Aku bukan lagi kanak-kanak, aku tidak lagi gemar bermain dengan engkau,” jawab remaja
itu.
“Aku mahu permainan. Aku perlu wang untuk membelinya ,” tambah remaja itu dengan nada yang sedih.
Lalu pohon apple itu berkata, “Kalau begitu, petiklah/
apple-apple yang ada padaku.
Juallah untuk mendapatkan wang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang
kau inginkan.” Remaja itu dengan gembiranya memetik semua buah apple dari pokok itu dan pergi dari situ.
Dia tidak kembali lagi selepas itu. Pokok apple itu merasa 
sedih. 
Masa berlalu…dan terus berlalu….
Suatu hari, remaja itu kembali. Dia semakin dewasa.
Pokok apple itu merasa gembira. “Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Aku tiada masa untuk bermain. Aku terpaksa
bekerja untuk mendapatkan wang. Aku ingin membina sebuah rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku . Bolehkah kau menolongku ?” Tanya anak itu.
“Maafkan aku. Aku tidak mempunyai rumah. Tetapi
kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya..
.” Pokok apple itu memberikan cadangan. Lalu, remaja yang semakin dewasa itu terus memotong ke
semua dahan-dahan pokok apple itu dan pergi
dengan gembiranya . Pokok apple itu pun turut gembira tetapi kemudiannya merasa sedih kerana remaja itu tidak kembali lagi selepas itu.

Pada suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui 
pokok apple itu. Dia sebenarnya 
adalah anak lelaki yang pernah bermain-main dengan pokok apple tersebut. Dia telah pun menjadi dewasa dan semakin
dewasa.
“Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi anak lelaki yang 
suka bermain-main di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk belayar.
Malangnya, aku tidak mempunyai perahu. Bolehkah kau menolongku ?” Tanya lelaki itu.
“Aku tidak mempunyai perahu untuk diberikan
kepada kau. Tetapi kau boleh memotong 
batang pokok ini untuk kau jadikan perahu. Kau akan
dapat belayar dengan gembira,” kata 
pokok apple itu. Lelaki itu merasa amat gembira dan menebang batang
pokok apple itu. Dia kemudian
pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu.
Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang
semakin di mamah usia, datang
menuju pokok apple itu. Dia adalah anak lelaki yang 
pernah bermain di sekitar pokok apple itu.
“Maafkan aku. Aku tidak ada apa-apa lagi untuk diberikan kepada kau. Aku sudah
memberikan buahku untuk kau jual, dahan-dahanku untuk kau buat rumah, batangku untuk kau buat
perahu. Aku hanya ada tunggul dengan akar yang 
hampir mati…” kata pokok apple itu dengan 
nada pilu.
“Aku tidak mahu buah applemu kerana aku sudah tidak
bergigi untuk memakannya , aku tidak mahu dahan-dahanmu kerana aku sudah tua untuk memotongnya
, aku tidak mahu batang pokokmu kerana 
aku tidak berupaya untuk belayar lagi, aku merasa
lelah dan ingin beristirehat, ” jawab lelaki tua itu.
“Jika begitu, istirehatlah disisiku,” kata pokok apple itu. Lalu lelaki tua itu duduk
beristirehat disisi pokok apple itu dan beristirehat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Tahukah anda. Sebenarnya , pokok apple yang dimaksudkan di dalam cerita ini adalah kedua ibu bapa kita. Waktu kita masih muda, kita 
suka bermain dengan mereka. Ketika
kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka
untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka, dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita di dalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan 
melakukan apa sahaja asalkan kita bahagia dan 
gembira dalam hidup. Anda mungkin terfikir bahawa 
anak lelaki itu bersikap kejam terhadap 
pokok apple itu, tetapi fikirkanlah, itulah hakikatnya kebanyakan dari anak-anak muda masa kini melayani ibu bapak mereka.
Hargailah jasa ibu bapa kepada kita. Jangan hanya 
menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapa setiap tahun..


Allah SWT berfirman :
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua  ibu
bapanya, ibu yang mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkan-nya dengan susah payah (pula). Mengandungkannya sampai menghentikan peyusuannnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya
sampai empat puluh tahun ia berdo'a:
“Ya Tuhanku, tunjukanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya
aku dapat berbuat amal yang
soleh yang Engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” [Q.S 46:15]..


rifaielhafeez354.blogspot.comRabu, 17 Ogos 2011

ASHABUL KAHFI
Dari Nafi' diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Ada tiga orang dari umat sebelum kamu sekalian yang sedang mengadakan perjalanan. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh hujan, maka mereka berteduh di dalam sebuah gua. (Tanpa disangka), gua tersebut menyekap mereka, (kerana pintunya tertutup oleh sebuah batu besar).

Maka ada sebahagian dari mereka yang berkata kepada yang lain:

"Demi Allah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali sifat jujur (keikhlasan), oleh kerana itu,, saya berharap agar masing-masing dari kita berdo'a (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala) dengan perantaraan (wasilah) suatu amal yang dia yakin dikerjakan dengan penuh kejujuran (keikhlasan).

Seorang dari mereka berdo'a:

"Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa dulu aku punya seorang pekerja yang bekerja padaku dengan upah 3 gantang padi. Tapi, tiba-tiba dia pergi dan tidak mengambil upahnya. Kemudian aku ambil padi tersebut lalu aku tanam dan dari hasilnya aku belikan seekor sapi. Pada suatu ketika, dia datang kepadaku untuk menagih upahnya. Aku katakan padanya, 'Pergilah ke sapi-sapi itu dan bawalah dia'. Dia balik berkata, 'Upahku yang ada padamu hanyalah 3 gantang padi'. Maka aku jawab, 'Ambillah sapi-sapi itu, sebab sapi-sapi itu hasil dari padi yang tiga gantang dulu'. Akhirnya dia ambil juga. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa apa yang aku perbuat itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini)."

Tiba-tiba batu besar (yang menutupi gua itu) bergeser.

Seorang lagi berdo'a:

"Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa aku mempunyai bapa-ibu yang sudah tua. Setiap malam aku membawakan untuk keduanya susu dari kambingku. Pada suatu malam aku datang terlambat pada mereka. Aku datang kala mereka sudah tidur lelap. Saat itu, isteri dan anak-anakku berteriak kelaparan. Kebiasanya aku tidak memberi minum buat mereka sehingga kedua orang tuaku terlebih dahulu diberi minum. Aku enggan membangunkan mereka, aku juga enggan meninggalkan mereka sementara mereka memerlukan minuman susu tersebut. Maka, aku tunggu mereka (bangun) sampai fajar menyingsing. (Ya Allah), bila Engkau tahu bahawa hal tersebut aku kerjakan hanya kerana takut padaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini).

Tiba-tiba batu besar itu bergeser lagi.

Yang lain lagi juga berdo'a:

"Ya Allah, Engkau tahu aku mempunyai saudari sepupu (puteri dari pakcik), dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku selalu menggoda dan membujuknya (berbuat dosa) tapi dia menolak. Hingga akhirnya aku memberinya (pinjaman) 100 dinar. (Jelasnya), dia memohon duit pinjaman dariku (kerana dia sangat memerlukan dan terpaksa), maka (aku jadikan hal itu sebagai helah untuk mendapatkan kehormatannya). Maka aku datang kepadanya membawa duit tersebut lalu aku berikan kepadanya, akhirnya dia pun memberikan kepadaku kesempatan untuk menjamah dirinya. Ketika aku duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau merusak cincin kecuali dengan haknya'. Maka dengan segera aku berdiri dan keluar meninggalkan duit 100 dinar itu (untuknya). Ya Allah, bila Engkau tahu bahawa apa yang aku kerjakan itu hanya kerana aku takut kepadaMu, maka keluarkanlah kami (dari gua ini)"

Tiba-tiba bergeserlah batu itu sekali lagi, dan Allah pun mengeluarkan mereka.

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Isnin, 15 Ogos 2011

NUZULUL QUR'AN..


Ramadhan kareem, bulan dimana kita diwajibkan untuk berpuasa penuh. Dan dibulan ini juga terjadi peristiwa Nuzulul Qur'an (turunnya Alqur'an). Pada malam ketujuh belas  bulan Ramadhan. Benarkah Al Qur'an diturunkan pada malam ketujuh belas Ramadhan?

Mari kita pelajari ayat-ayat Al Qur'an yang menceritakan tentang bilakah Al Qur'an diturunkan.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkannya (Al Qur'an) pada Lailatul Qodar (malam kemuliaan).” (QS. Al Qodr (97): 1)

Ayat yang jelas ini menunjukkan bahawa Al Qur'an diturunkan pada waktu Lailatul Qodar. Lalu bila pula Lailatul Qodr itu?

Jelasnya ada pada bulan Ramadhan, namun kepastian harinya hanya Allah Ta’ala yang tahu. Kerana Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam telah dilupakan waktunya dan hanya memberikan petunjuk juga perintah untuk mengintainya.

Lailatul Qodar ada pada sepuluh malam terakhir atau tujuh malam terakhir. Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma, bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

“Maka, barangsiapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qodar, maka carilah pada sepuluh malam terakhir.” (HR. Bukhori, Kitab Al Jum’ah Bab Fadhli Man Ta’arro minal Laili fasholla, Juz. 4, Hal. 332, No hadits. 1088. Al Maktabah Asy Syamilah)

Dari Ibnu Umar Rodhiallohu ‘Anhuma, bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

“Maka, barangsiapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qodar, maka carilah pada tujuh malam terakhir.” (HR. Bukhori, Kitab Ash Shoum Bab Iltimas Al Lailatal Qodri fi Sab’il Awakhir, Juz. 7, Hal. 143, No hadits. 1876. Al Maktabah Asy Syamilah)

Bagaimanakah maksud tujuh malam terakhir?

Hadits yang menunjukkan alasan kenapa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan mengintai tujuh hari terakhir.

Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

Bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Carilah pada sepuluh malam terakhir (maksudnya Lailatul Qodar) jika kamu merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai dikalahkan oleh tujuh hari sisanya.” (HR. Muslim, Kitab Ash Shiyam Bab Fadhli Lailatil Qodri wal Hatsi ‘ Ala Tholabiha …., Juz. 6, Hal. 72, No hadits. 1989. Al Maktabah Asy Syamilah)

Yang pasti , Lailatul Qodar itu datangnya pada malam ganjil sebagaimana hadits dari Abu Salamah Radhiallahu ‘Anhu, bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ

“Sesungguhnya Aku diperlihatkan Lailatul Qodar, dan aku telah dilupakannya, dan saat itu pada sepuluh malam terakhir, pada malam ganjil.” (HR. Bukhori, Kitab Al Adzan Bab As Sujud ‘Alal Anfi ws Sujud ‘Alat Thin, Juz. 3, Hal. 300, No hadits. 771. Al Maktabah Asy Syamilah)

Dalam riwayat lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا

لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha, bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Carilah oleh kamu sekalian Lailatul Qodar pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir Ramadhan.” (HR. Bukhori, Kitab Sholatut Tarawih Bab Taharri Lailatil Qodri fil Witri minal ‘Asyril Awakhir, Juz. 7, Hal. 145, No hadits. 1878. Al Maktabah Asy Syamilah)

Dari kedua hadits ini kita dapatkan dua keterangan bahawa, Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam sendiri tidak tahu bila datangnya Lailatul Qodar kerana beliau telah dilupakan. Sedangkan datangnya Lailatul Qodar adalah pada malam ganjil di sepuluh malam terakhir.

Lalu, Bagaimana dengan malam ke 25, 27 dan 29?

Imam Bukhori meriwayatkan, dari ‘Ubadah bin Ash Shomit Radhiallahu ‘Anhu bahawa Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

“Maka carilah Lailatul Qodar pada malam ke sembilan, tujuh, dan lima (pada sepuluh malam terakhir, pen).” (HR. Bukhori, Kitab Sholatut Tarawih Bab Rof’i Ma’rifati Lailatil Qodr Litalahin Nas, Juz. 7, Hal. 151, No hadits. 1883. Al Maktabah Asy Syamilah)

Berkata seorang sahabat mulia, Ubai bin Ka’ab Rodhiallahu ‘Anhu:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا

“Demi Allah, seseungguhnya aku benar-benar mengetahui malam yang manakah itu, itu adalah malam yang pada saat itu Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk sholat malam, iaitu malam yang sangat cerah pada malam ke 27, saat itu tanda-tandanya hingga terbitnya matahari, pada pagi harinya putih terang benderang, tidak ada panas.” (HR. Muslim, Kitab Sholatul Musafirin wa Qoshruha Bab At Targhib fi Qiyami Romadhon wa Huwa at Tarawih, Juz. 4, Hal. 150, No hadits. 1272. Al Maktabah Asy Syamilah)

Inilah riwayat yang dijadikan pegangan oleh kalangan ulama, bahawa kemungkinan besar Lailatul Qodar (saat Al Qur'an diturunkan) adalah pada malam ke 27. Namun demikian, secara pasti kita hanya dapat mengatakan Wallahu A’lam.

Lalu, Ada Apa Dengan Tanggal 17 Ramadhan?

Allah Ta’ala mengisyaratkan, bahawa Al Quran diturunkan pada tanggal 17 Romadhan, sebagaimana ayat berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa sahaja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqoon, Iaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Anfal (8): 41)

Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa maksud: jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqoon adalah Al Qur'an. Dan, memang diberbagai ayat lainnya, kalimat: wa maa anzalna ‘ala abdina (apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami) atau yang semisalnya, adalah bermakna Al Qur'an, seperti dalam Al Baqarah ayat 23. Jadi, Al Qur'an diturunkan pada hari Al Furqoon, hari bertemunya dua pasukan (yakni perang Badar, sebagaimana disebutkan oleh para ulama), tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijriyah.

Dari keterangan ini Al Qur'an diturunkan awal kali pada 17 Ramadhan. Namun, ada beberapa kemungkinan.

Pertama.
Sepintas pendapat ini agak musykil (bermasalah), sebab ayat pertama yang turun, surat Al ‘Alaq ayat 1-5, di turunkan di gua Hiro’, pada masa tenang dan sama sekali tidak ada peperangan, bukan di padang Badar ketika perang.

Ayat tersebut turun sekaligus menandakan awalnya Beliau diangkat menjadi Rasulullah, sedangkan perang Badar terjadi tahun ke 2 setelah hijrah ke Madinah, atau 15 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga lebih tepat dikatakan, Al Qur'an memang turun  17 Ramadhan perang Badar, tetapi bukan yang pertama kali.

Kedua.
Kemungkinan lain, memang benar bahawa Al Qur'an pertama kali diturunkan di gua Hiro’ adalah tanggal 17 Ramadhan, dan benar pula perang Badar terjadi 17 Ramadhan tetapi di tahun yang lain. Al Qur'an di turunkan ditahun petama kenabian, sedangkan Perang badar terjadi tahun ke 2 Hijriyah atau 15 tahun setelah kenabian, dan keduanya sama-sama terjadi pada 17 Ramadhan.

Jadi makna: jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqoon, adalah jika kamu beriman kepada Allah dan kepada Al Quran yang dahulu Kami turunkan pertama kali pada waktu yang sama dengan hari furqoon sekarang.

Ketiga. Jika benar turunnya tanggal 17 Ramadhan, bagaimana dengan turunnya Al Qur'an pada malam Lailatul Qodar ?

Maka untuk mentaufiq (menyepakati) antara dua keterangan ini (Lailatul Qodar dan 17 Ramadhan), para ulama mengatakan Al Quran diturunkan dua kali tahap.

Tahap pertama diturunkan dari Lauhil Mahfuzh ke Baitul Izzah di langit dunia pada Lailatul Qodar secara langsung, tahap selanjutnya, diturunkan dari langit dunia ke kehidupan manusia secara bertahap selama hampir 23 tahun, yang diawali pada 17 Ramadhan di Gua Hiro. Inilah pendapat Ibnu Abbas. Dengan demikian antara dua ayat ini tidak ada pertentangan sama sekali, justeru saling memperkuatkan lagi  antara dua informasi dari Al Quran , tentang turunnya pada Lailatul Qodr dan 17 Ramadhan. Allahu a'lam.

Mari kita persiapkan diri kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci ramadhan lebih dari pada bulan-bulan biasanya.
Wasalam….

Khamis, 11 Ogos 2011

WANITA IDAMAN LELAKI...
yang hatinya dibalut taqwa kepada ALLAH,
yang jiwanya penuh penghayatan trhadap Islam,
yang sentiasa dahaga dengan ilmu,
yang sentiasa haus dengan pahala,yang solatnya maruah dirinya,
yang tidak pernah takut untuk berkata benar,
yang tidak pernah gentar melawan nafsu,

Wanita idaman lelaki ialah,

yang menjaga tutur katanya,
yang tidak bermegah dengan ilmu yang dimilikinya,
yang sentiasa berbuat kebajikan kerana sifatnya yang dermawan ,
yang mempunyai ramai teman,
dan tidak mempunyai musuh bersifat syaitan,


Wanita idaman lelaki ialah,

wanita yang menghormati ibunya,
yang sentiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dan keluarga,
yang bakal menjaga kerukunan rumahtangga,
yang sabar mendidik suami dan anak-anak mendalami agama,
yang mengamalkan hidup penuh sederhana,
kerana dunia baginya adalah rumah sementara menuju akhirat,

Wanita idaman lelaki ialah,

yang sentiasa bersedia untuk menjadi insan yang hakiki,
yang hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah nabi,
yang boleh diajak berbicara dan berdiskusi,
yang menjaga matanya dari pandangan duniawi,
yang sujudnya penuh kesyukuran dengan rahmat Ya Rabbi,Wanita idaman lelaki ialah,

yang tidak terpesona dengan buaian dunia,

kerana dia mengimpikan syurga,

di situlah mahligai impiannya,

dialah WANITA IDAMAN LELAKI seadanya....


Post By
RENUNGAN N KISAH INSPIRATIF

Salam ukhuwah fillah

Silakan kalau ada yang mahu tag ataupun share untuk teman
Semoga bermanfaat...
Amin...