salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Ahad, 1 Julai 2012

HADITS YANG TERTOLAK

Hadis yang Tertolak kerana Gugur dari Sanadnya
Yang dimaksudkan dengan hadis yang tertolak kerana gugur dari sanadnya adalah; terputusnya rantai sanad dengan gugurnya seorang perawi atau lebih baik sengaja oleh sebahagian perawi atau tidak sengaja, gugurnya tersebut baik secara zahir mahupun tersembunyi.
Antara kategori hadis yang tertolak kerana gugurnya perawi dari sanad ialah:
• Mu'allaq: (Hadis) yang sanadnya terbuang dari awal sanadnya, satu orang rawi atau lebih secara berturut-turut, bahkan sekalipun terbuang semuanya. Gambarannya adalah: semua sanad dibuang kemudian dikatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda.
• Mursal: (Hadis) yang sanadnya terbuang dari akhir sanadnya, sebelum tabi'in. Gambarannya, adalah apabila seorang tabi'in berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ..." atau "Adalah Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam melakukan ini dan itu ...".
• Mu'dlal: Hadis yang sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Sedangkan I'dhal sendiri adalah terputusnya rangkaian sanad hadis, dua orang atau lebih secara berturut-turut.
• Mungqati ': Hadis yang di tengah-tengah sanadnya terdapat perawi yang gugur, satu orang atau lebih, secara tidak berturut-turut.
• Mudallas:
o Tadlis: Menyembunyikan cela (cacat) yang terdapat di dalam sanad hadis, dan membaguskannya secara zahir.
o Tadlis at-Taswiyah ialah, seorang rawi meriwayatkan suatu hadits dari seorang rawi yang dha'if, yang menjadi perantara antara dua orang rawi yang tsiqah, di mana kedua-dua orang yang tsiqah tersebut pernah bertemu (kerana sempat hidup semasa), kemudian rawi (yang melakukan tadlis disebut mudallis) membuang atau menggugurkan rawi yang dha'if tersebut, dan menjadikan sanad hadis tersebut seakan antara dua orang yang tsiqah dan bersambung. Ini adalah jenis tadlis yang paling buruk.
• Mu'an'an: perkataan seorang perawi: "fulan dari fulan"
• 'an'anah adalah Menyampaikan hadith kepada rawi lain dengan lafaz عن (daripada) yang mengisyaratkan bahawa dia tidak mendengar langsung dari syeikhnya. Ini menjadi illat suatu sanad hadis apabila digunakan oleh seorang rawi yang mudallis.
• Mu `annan: perkataan seorang perawi:" telah menceritakan kepada kami fulan, bahawa fulan berkata "
Hadits yang tertolak kerana penunjuk kecacatan atau tertuduh pada diri seorang rawi
Adapun hadis yang tertolak disebabkan adanya penanda buku kecacatan atau tertuduh pada diri seorang rawi ada ada sepuluh macam, lima berkaitan dengan al adalah dan lima berkaitan dengan hafalan.
Adapun yang berkaitan dengan al 'adalah seperti berikut:
1. Dusta / berbohong
2. Tertuduh berbohong
3. Fasik
4. Bid'ah
5. Jahalah (tidak diketahui)
Sedangkan yang berkaitan dengan hafalan seperti berikut:
1. Kesalahan yang parah
2. Buruk hafalan
3. Lalai
4. Banyak terjadi kekacauan hafalan
5. Menyelisihi atau berbeza pada orang-orang yang tsiqah

Kesimpulannya
• AL MAUDHU '
(Hadis maudhu '/ palsu)
Hadits maudhu 'ialah hadis yang dipalsukan terhadap Nabi.
Hukumnya tertolak dan tidak boleh disebutkan kecuali disertakan keterangan kemaudhu'annya sebagai larangan darinya.
Kaedah membongkar kepalsuan hadis dengan cara-cara berikut:
1. Pengakuan orang yang membuat hadis maudhu '.
2. Bertentangan dengan akal, seperti mengandung dua perkara yang saling bertentangan dalam hal yang sama, menentukan kewujudan yang mustahil atau menghilangkan kewujudan yang wajib, dll.
3. Bertentangan dengan pengetahuan agama yang sudah pasti, seperti menggugurkan rukun dari rukun-rukun Islam atau menghalalkan riba ', menghadkan waktu terjadinya kiamat atau adanya nabi setelah nabi Muhammad saw.
Golongan pembuat hadis palsu
Orang-orang yang termasuk membuat hadis palsu sangat banyak dan tokohnya yang masyhur adalah:
1. Ishaq bin Najiih al Malathi.
2. Ma'mun bin Ahmad al Harawi.
3. Muhammad bin as Saaib al Kalbii.
4. Al-Mughirah bin Said al Kufi
5. Muqathil bin Abi Sulaiman.
6. Al Waqidi
7. Ibnu Abi Yahya.
Sedangkan golongan pencipta hadis palsu antaranya:
1. Az-Zanadiqah (kaum zindik) ialah orang-orang yang berusaha merosakkan aqidah kaum muslimin, menghancurkan Islam dan menukar hukum-hukumnya. Seperti Muhammad bin Said al Mashlub yang dibunuh oleh Abu Ja'far al Manshur ia memalsukan hadis atas nama Anas secara marfu '.
Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi selepas aku, kecuali kalau Allah berkehendak.
Dan seperti Abdul Karim bin Abu al Aujaa 'yang dibunuh oleh salah seorang amir Abasyiah di Bashrah dan dia berkata ketika hendak dibunuh:
Aku telah palsukan kepada 4000 hadis, aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram.
Dan ada yang berkata bahawa kaum zindik telah membuat hadis palsu terhadap Rasulullah sebanyak 14.000 hadis.
2. Al-Mutazallif (carian muka / penjilat) di hadapan para penguasa dan umara seperti: Ghiyats bin Ibrahim, dia pernah datang kepada al Mahdi yang sedang bermain dengan burung dara lalu ia menceritan kepadanya hadis Amirul Mu'minin ia bawakan sanadnya sekaligus ia palsukan hadis terhadap nabibahawasanya beliau bersabda:
"Tidak ada perlumbaan atau permainan kecuali pada telapak kaki unta atau tombak atau telapak kaki kuda atau sayap (burung dara)"
lalu al Mahdi berkata: Aku telah membebani dia atas itu (membuat Ghiyat bin Ibrahim berbuat dusta kepadaku untuk mencari muka. Pent). Kemudian dia (al Mahdi) menaruh burung dara tersebut dan menyuruh menyembelih.
3. Al-Mutazallif dihadapan masyarakat dengan menyebut cerita-cerita yang aneh untuk targhib atau tarhib atau mencari harta atau kemuliaan (jah): seperti para pencerita (hikayat) yang berbicara di masjid-masjid dan tempat-tempat keramaian dengan cerita-cerita yang memberikan kedahsyatan dari kisah -kisah yang aneh.
4. Orang-orang yang terlalu bersemangat terhadap agama.Mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan Islam dan cara yang menuju kepadanya dan hadis-hadis juhud terhadap dunia dengan tujuan agar manusia mengambil berat terhadap agama dan juhud terhadap dunia.Seperti: Abu Ashamah Nuh bin Abi Maryam Qadhi Marwi, ia membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat-surat al quran, surat demi surat dan ia berkata: aku melihat manusia menjauhkan al quran dan sibuk terhadap fiqh Abu Hanifah dan Maghaazi bin Ishak oleh kerana itu aku buat hadis palsu itu (keutamaan hadis palsu).
5. Orang-orang yang taasub terhadap mazhab atau jalan atau negeri atau yang diikuti (imam) atau kabilah mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan yang mereka ta'asubkan dan pujian terhadapnya. Seperti Maisarah bin Abdu Rabah yang mengaku telah membuat hadis palsu terhadap nabi r sebanyak 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abu Talib.
• Al Matruk: Hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang tertuduh sebagai pendusta.

• Al Munkar: Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dha'if dan riwayatnya bertentangan dengan riwayat para rawi yang tsiqah.
Perbezaan antara Syadz dengan munkar adalah; syadz diriwayatkan oleh seorang perawi yang maqbul sedangkan mungkar diriwayatkan oleh seorang perawi dha'if.
• Al Mu'allal: Hadis yang ditemui 'illat di dalamnya yang membuat cacat kesahihan hadis tersebut, walaupun pada zahirnya kelihatan selamat.
• Al Mudraj: Hadis yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan darinya, baik dalam matan atau sanadnya. Sementara idraj sendiri itu bermakna tambahan pada matan atau sanad hadis, yang bukan darinya.
• Al Maqlub: menukar satu lafaz dengan lafaz lain di dalam sanad sebuah hadis atau matannya, dengan cara didahulukan atau mengakhirkanya.
• Al Mudhtharib: Hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dalam pelbagai riwayat yang berbeza-beza, yang tidak dapat ditarjih dan tidak mungkin dipertemukan antara satu dengan yang lain.
Mudhtharib (goncang).
• Asy Syadz: Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang pada hakikatnya boleh dipercayai, tetapi riwayatnya tersebut bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih utama dan lebih boleh di percayai dari diri-nya. Lawan dari syadz adalah rajih (yang lebih kuat) dan sering diistilahkan dengan mahfuzh (terjaga).
• Jahalah bi arruwwah: Tidak diketahui secara pasti, yang berkaitan dengan identiti dan jati diri seorang rawi.
Adapun klasifikasi majhul ada tiga, iaitu
Majhul al-'Adalah: Tidak diketahui keboleh percayaannya.
Majhul al-'Ain: Tidak diketahui identitinya. Iaitu perawi yang tidak dikenali menuntut ilmu dan tidak dikenali oleh para ulama, bahkan termasuk di dalamnya adalah perawi yang tidak dikenali mempunyai hadis kecuali dari seorang perawi.
Majhul al-Hal: Tidak diketahui jati dirinya.
• Bid'ah: mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada asalnya dalam syariat. Adapun yang mempunyai bukti dari syariat maka bukan bid'ah walaupun boleh dikatakan bid'ah secara bahasa.Bid'ah di golongkan menjadi dua golongan;
1. Bid'ah yang membuat kafir
2. Bid'ah yang membuat fasik
• Buruk hafalan: sisi salahnya lebih kuat berbanding sisi benarnya dalam meriwayatkan sebuah hadis ..

Tiada ulasan:

Catat Ulasan