salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Isnin, 2 Julai 2012

BIOGRAFI IMAM ABU DAUDNama: 
• Menurut Abdul Rahman bin Abi Hatim, bahawa nama Abu Daud adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin' Amir. 
• Menurut Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Hasyimi; Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyar bin Syadad. 
Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid Al Ajuri berkata; Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad. Pendapat ini di kuatkan oleh Abu Bakr Al Khathib di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam kitabnya menambah dengan; Ibnu 'Amru bin' Imran al Imam, Syaikh as Sunnah, Muqaddimu al huffazh, Abu Daud al-azadi as-Sajastani, muhaddits Basrah. 

Nasab beliau: 
Al Azadi, iaitu nisbah kepada Azd iaitu qabilah terkenal yang ada di daerah Yaman. 
Sedangkan as-Sijistani, ada beberapa pendapat dalam nisbah ini, di antaranya: 
Ada yang berpendapat bahawas as Sijistani merupakan nisbah kepada daerah Sijistan, iaitu daerah terkenal. Ada juga yang berpendapat bahawa as Sijistani merupakan nisbah kepada Sijistan atau sijistanah iaitu suatu kampung yang ada di Basrah.Tetapi menurut Muhammad bin Abi An-Nasr bahawasanya di Bashrah tidak ada perkampungan yang bernama as-Sijistan.Namun pendapat ini di bantah kerana berhampiran kawasan Ahwaz ada daerah yang disebut dengan Sijistan. 
As Sam'ani mengutip satu pendapat bahawa as-Sijistan merupakan nisbah kepada Sijistan, iaitu salah satu daerah terkenal yang terletak di kawasan Kabul 
Abdul Aziz menyebutkan bahawasannya Sijistan merupakan nisbah kepada Sistan, iaitu daerah terkenal yang sekarang ada di Negera Afghanistan. 

Tarikh lahir: 
Tidak ada ulama yang menyebutkan tarikh dan bulan kelahiran beliau, kebanyakan keterangan menyebutkan tahun kelahirannya.Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. disandarkan kepada keterangan dari murid beliau, Abu Ubaid Al Ajuri ketika beliau wafat, dia berkata: aku mendengar Abu Daud berkata: "Aku dilahirkan pada tahun 202 Hijriah" 

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu 
Ketika meneliti biografi Imam Abu Daud, akan muncul paradigma bahawasanya beliau semenjak kecil mempunyai kepakaran untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Semua itu ditunjang dengan adanya keutamaan yang telah di anugerahkan Allah kepadanya berupa kecerdasan, kepandaian dan genius, disamping itu juga adanya masyarakat sekelilingnya yang mempunyai kerjasama yang besar dalam menimba ilmu. 
Semenjak kecil beliau mengutamakan dirinya untuk belajar ilmu hadis, maka kesempatan itu dia gunakan untuk mendengar hadis di negerinya Sijistan dan sekitarnya. Kemudian dia memulakan rehlah ilmiahnya ketika belum genap berumur lapan belas tahun. 
Dia merupakan seorang tokoh ulama yang sering berkeliling mencari hadis ke berbagai belahan negeri Islam, banyak mendengar hadis dari pelbagai ulama, maka tidak hairan jika dia boleh menulis dan menghafal hadis dengan jumlah yang besar iaitu setengah juta atau bahkan lebih dari itu. Hal ini merupakan modal besar bagi pelbagai karya tulisan beliau yang tersebar selepas itu ke pelbagai sudut negeri islam, dan menjadi sandaran dalam perkembangan keilmuan baik hadis mahupun disiplin ilmu yang lain. 

Rehlah beliau 


Imam Abu Daud adalah salah satu Imam yang sering berkeliling mencari hadis ke negeri-negeri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, beliau mencontohkan para syeikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadis yang tersebar di berbagai daerah yang berada di dada orang-orang tsiqat dan Amanah . Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis, maka beliau mengadakan perjalanan (Rehlah) dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. 
Adapun negeri-negeri islam yang beliau kunjungi adalah; 
1. Iraq; Baghdad merupakan daerah Islam yang pertama kali beliau terokai, iaitu pada tahun 220 hijriah 
2. Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah. 
3. Basrah; beliau tinggal di sana dan banyak mendengar hadis di sana, kemudian keluar dari sana dan kembali lagi selepas itu. 
4. Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb. 
5. AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadis dari penduduknya. 
6. Hijaz; mendengar hadis dari penduduk Makkah, kemungkinan besar pada masa itu perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji. 
7. Mesir 
8. Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadis dari penduduk Baghlan. 
9. Ar Ray 
10. Sijistan; tempat tinggal asal beliau, keluar dari sana kemudian kembali lagi, kemudian keluar menuju ke Basrah. 

Guru-guru beliau 
Di antara guru beliau yang terdapat di dalam sunannya adalah; 
1. Ahmad bin Muhammmad bin Hanbal as Syaibani al Bagdadi 
2. Yahya bin Ma'in Abu Zakariya 
3. Ishaq binIbrahin bin Rahuyah abu ya'qub al Hanzhali 
4. Uthman bin Muhammad bin abi Syaibah abu al-Hasan al Abasi al Kufi. 
5. Muslim bin Ibrahim al Azdi 
6. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al Qa'nabi al-Harith al Madani 
7. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal 
8. Musa bin Ismail at Tamimi. 
9. Muhammad bin Basar. 
10. Zuhair bin Harbi (Abu Khaitsamah) 
11. Umar bin Khaththab as Sijistani. 
12. Ali bin Al Madini 
13. Ash Shalih abu sarri (Hannad bin sarri). 
14. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil al Baghlani 
15. Muhammad bin Yahya Adz Dzuhli 
Dan masih banyak yang lain. 

Murid-murid beliau 
Diantara murid-murid beliau, antara lain; 
1. Imam Abu 'Isa at Tirmidzi 
2. Imam Nasa'i 
3. Abu Ubaid Al Ajuri 
4. Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al Baghdadi (Perawi sunan Abi Daud dari beliau). 
5. Abu 'Amru Ahmad bin Ali Al Basri (perawi kitab sunan dari beliau). 
6. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al Khallal Al Faqih. 
7. Ismail bin Muhammad As Shafar. 
8. Abu Bakr bin Abi Daud (anak beliau). 
9. Zakaria bin Yahya As Saaji. 
10. Abu Bakar bin Abi Dunya. 
11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar (perawi kitab Nasikh wal Mansukh dari beliau). 
12. Ali bin Hasan bin Al 'Abd al-Ansari (perawi sunsn dari beliau). 
13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (perawi sunan dari beliau). 
14. Abu 'Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu'lu'i (perawi sunan dari beliau). 
15. Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsi Al Basri (perawi kitab Al Qadar dari beliau). 

Penyaksian para ulama terhadap beliau 

Banyak sekali pujian dan sanjungan dari tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan imam dan ulama hadis dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada imam Abu Daud Rahimahullah, di antaranya adalah; 
1. Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata: Abu daud Tsiqah 
2. Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya. 
3. Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih. 
4. Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorang pun lebih utama daripada dirinya. 
5. Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadis di zamannya tanpa ada keraguan. 
6. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi menuturkan: Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatkannya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara ', agama (soleh) dan kuat pemahamannya dalam hadis dan yang lain. 
7. Abu Bakr Ash Shaghani berkata: Hadis dilunakkan bagi Abu Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud. 
8. Adz Dzahabi menuturkan: Abu Daud dengan keimamannya dalam hadis dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk dari ahli fiqih yang besar, maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut. 
Sifat kitab sunan Abi Daud 
Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Keutamaan penysusnan kitabnya adalah masalah undang-undang, jadi kumpulan haditsnya lebih diutamakan kepada hadis tentang undang-undang. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh as Suyuthi bahawasanya Abu Daud hanya memberi batasan dalam buku tersebut di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan undang-undang saja. 
Abu Bakar bin Dasah menuturkan; aku mendengar Abu Daud berkata: Aku menulis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebanyak lima ratus ribu hadis, kemudian aku agregatkan dan pisahkan dari hadis-hadis tersebut dan aku kumpulkan dan aku letakkan dalam kitabku ini sebanyak empat ribu lapan ratus Hadis.Aku sebutkan yang sahih, yang serupa dengannya dan yang mendekati kepada kesahihan. Cukuplah bagi seseorang untuk menjaga agamanya dengan berpegangan terhadap empat hadis, iaitu; yang pertama; 'segala perbuatan harus di sertai dengan niat,' yang kedua; 'penunjuk baik islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.' Yang ketiga; 'tidaklah seorang mu'min menjadi mu'min yang hakiki, sehingga dia rela untuk saudaranya sebagaimana dia rela untuk dirinya sendiri. 'Dan yang kelima;' yang halal itu sudah jelas .. ' 

Hasil karya beliau 
Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah; 
1. As Sunan 
2. Al Marasil 
3. Al Masa'il 
4. Ijabaatuhu 'an su'alaati Abi' Ubaid al Ajuri 
5. Risalatuhu ila ahli Makkah 
6. Tasmiyyatu al Ikhwah allatheena rowaa 'anhum al hadis 
7. Kitab az zuhd 

Adapun kitab beliau yang hilang dari peredaran adalah; 
1. Ar Radd 'ala ahli al qadar 
2. An Nasikh wal Mansukh 
3. At Tafarrud 
4. Fadla'ilu al Ansar 
5. Musnad Hadis Malik 
6. Dala'ilu an nubuwwah 
7. Ad du'aa ' 
8. Ibtidaa'u al Wahyi 
9. Akhbaru al Khawarij 
10. Ma'rifatu al awqaat 

Kewafatan beliau 
Abu 'Ubaid al Ajuri menuturkan;' Imam Abu Daud meninggal dunia pada hari Jumaat tarikh 16 bulan syawal tahun 275 hijriah, berumur 73 tahun. Beliau meninggal dunia di Busrah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya dan meredhai beliau .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan