salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Isnin, 2 Julai 2012

BIOGRAFI IMAM BUKHORI

Nama: Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah.
Kuniyah beliau: Abu Abdullah
Nasab beliau:
1. Al Ju’fi; nisbah Al Ju’fi adalah nisbah arabiyyah. Faktor penyebabnya adalah, bahawasanya al Mughirah datuk Bukhari yang kedua masuk Islam berkat bimbingan dari Al Yaman Al Ju’fi. Maka nisbah beliau kepada Al Ju’fi adalah nisbah perwalian
2. Al Bukhari; yang merupakan nisbah kepada negeri Imam Bukhari lahir
Tanggal lahir: Beliau dilahirkan pada hari Jum’at setelah shalat Jum’at 13 Syawwal 194 H
Tempat lahir:
Bukhara
Masa kecil beliau: Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapanya adalah seorang ahli hadis, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits, Bukhari menyebutkan di dalam kitab tarikh kabirnya, bahawa bapaknya telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak, dan dia telah mendengar dari imam Malik. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam keadaan yatim. Akan tetapi ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang bersederhana dari harta yang halal dan berkah. Bapa Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematiannya; “Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhat.”Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikannya sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.
Ketika melangkah usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya berziarah ke  Kota Suci, kemudian dia tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa waktu digunakan untuk menuntut ilmu.
Kisah hilangnya penglihatan beliau: Ketika masa kecilnya, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim ‘Alaihi wa sallam berujar kepadanya; “Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan puteramu kerana banyaknya doa yang kamu panjatkan kepada-Nya.” Menjelang pagi harinya ibu imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Dan ini merupakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta’ala yang di berikan kepada imam Bukhari di kala kecilnya.
Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu
Kecerdasan dan kepintaran beliau
Kecerdasan dan kepintaran Bukhari nampak semenjak masih kecil. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, fikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, sedikit sekali orang yang memiliki kelebihan seperti dirinya pada zamannya tersebut. Ada satu riwayat yang menuturkan tentang dirinya, bahawasanya dia menuturkan; “Aku mendapatkan ilham untuk menghafal hadits ketika aku masih berada di sekolah (membaca dan menulis).” Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepadanya; “pada waktu itu usiamu berapa?”. Dia menjawab; “Sepuluh tahun atau kurang dari itu. Kemudian setelah lulus dari sekolah akupun berulang alik menghadiri majlis hadis Ad-Dakhili dan ulama hadits yang lainnya. Ketika sedang membacakan hadis di hadapan murid-muridnya, Ad-Dakhili berkata; ‘Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair dari Ibrahim.’ Maka aku menyelanya; ‘Sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim.’ Tapi dia mengeras padaku, lalu aku berkata kepadanya, ‘kembalikanlah kepada sumber aslinya, jika anda punya.’ Kemudian dia pun masuk dan melihat kitabnya lantas kembali dan berkata, ‘Bagaimana kamu bisa tahu wahai anak muda?’ Aku menjawab, ‘Dia adalah Az Zubair. Nama aslinya Ibnu ‘Adi yang meriwayatkan hadits dari Ibrahim.’ Kemudian dia pun mengambil pena dan membenarkan catatannya. Dan dia pun berkata kepadaku, ‘Kamu benar.’ Maka Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepada Bukhari; “Ketika kamu membantahnya berapa umurmu?”. Bukhari menjawab, “Sebelas tahun.”
Hasyid bin Isma’il menuturkan: bahwasanya Bukhari selalu ikut bersama kami mondar-mandir menghadiri para masayikh Bashrah, dan saat itu dia masih anak kecil. Tetapi dia tidak pernah menulis (pelajaran yang dia simak), sehingga hal itu berlalu beberapa hari. Setelah berlalu 6 hari, kamipun mencelanya. Maka dia menjawab semua celaan kami; “Kalian telah banyak mencela saya, maka tunjukkanlah kepadaku hadits-hadits yang telah kalian tulis.” Maka kami pun mengeluarkan catatan-catatan hadits kami. Tetapi dia menambahkan hadits yang lain lagi sebanyak lima belas ribu hadits. Dan dia membaca semua hadits-hadits tersebut dengan hafalannya di luar kepala. Maka akhirnya kami mengklarifikasi catatan-catatan kami dengan berpedoman kepada hafalannya.

Permulaannya dalam menuntut ilmu
Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu bermula sebelum menjangkau masa baligh, dan hal itu ditunjang dengan peninggalan orang tuanya berupa harta, beliau berkata; ‘aku menghabiskan setiap bulan sebanyak lima ratus dirham, yang aku gunakan untuk perbelanjaan menuntut ilmu, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih barakah.’
Dia bergegas mendatangi majlis-majlis ilmu, ketika dia sudah menghafal Al qur`an dan menghafal beberapa karya tulis para ulama, dan yang pertama kali karya tulisan yang beliau hafal adalah buku Abdullah bin Al Mubarak, buku Waki’ bin al Jarrah dalam masalah Sunan dan zuhud, dan yang lainnya. Sebagaimana beliau juga tidak meninggalkan disiplin ilmu dalam masalah fiqh dan pendapat.

Rehlah beliau
Rehlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bahagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadis, kerana kedudukan Bukhari dalam masalah ilmu ini merupakan satu kesatuan pada diri seorang ahlul hadis, maka dia pun mengikuti sunnah para ulama terdahulu dan dia pun meniti jalan mereka.
Dia tidak puas dengan hanya menyimak hadis dari penduduk negerinya, sehingga tidak terelakkan lagi bagi dirinya untuk mengadakan perjalanan untuk tujuan  menuntut ilmu, dia berhijrah ke negeri-negeri Islam. Dan pertama kali dia mengadakan perjalanannya adalah pada tahun 210 hijriah, iaitu ketika umurnya melangkah 16 tahun, pada tahun perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan ibuanya dan saudara tuanya.
Negeri-negeri yang pernah beliau telusuri adalah sebagai berikut;
1. Khurasan dan daerah yang bertetangga dengannya
2. Bashrah
3. Kufah
4. Baghdad
5. Hijaz (Makkah dan Madinah)
6. Syam
7. Al Jazirah (kota-kota yang terletak di sekitar Dajlah dan eufrat)
8. Mesir
Bukhari menuturkan tentang rehlah ilmiah yang dia jalani; ‘Aku memasuki Syam, Mesir dan al Jazirah sebanyak dua kali, ke Bashrah sebanyak empat kali, dan aku tinggal di Hijaz beberapa tahun, dan aku tidak bisa menghitung berapa kali saya memasuki kawasan Kufah dan Baghdad bersama para muhadditsin.

Guru-guru beliau
Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompk kalangan atba’ut tabi’in muda, dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau berkata: aku telah menulis dari sekitar seribu lapan puluh orang yang semuanya dari kalangan ahlul hadis.
Guru-guru imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan hadisnya;
1. Abu ‘Ashim An Nabil
2. Makki bin Ibrahim
3. Muhammad bin ‘Isa bin Ath Thabba’
4. Ubaidullah bin Musa
5. Muhammad bin Salam Al Baikandi
6. Ahmad bin Hambal
7. Ishaq bin Manshur
8. Khallad bin Yahya bin Shafwan
9. Ayyub bin Sulaiman bin Bilal
10. Ahmad bin Isykab
11. Dan masih banyak lagi

Murid-murid beliau
Al Hafidz Shalih Jazzarah berkata; ‘ Muhammad bin Isma’il duduk mengajar di Baghdad, maka berkerumunlah orang-orang kepadanya lebih dari dua puluh ribu orang.
Maka tidaklah menghairankan kalau pengaruh dari majlisnya tersebut menciptakan kelompok tokoh-tokoh yang cerdas yang meniti manhaj, dintara mereka itu adalah;
1. Al Imam Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj an Naisaburi (204-261), penulis buku shahih Muslim yang terkenal
2. Al Imam Abu ‘Isa At Tirmizi (210-279) penulis buku sunan At Tirmidzi yang terkenal
3. Al Imam Shalih bin Muhammad (205-293)
4. Al Imam Abu Bakr bin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (223-311), penulis buku shahih Ibnu Khuzaimah.
5. Al Imam Abu Al Fadhl Ahmad bin Salamah An Naisaburi (286), teman dekat imam Muslim, dan dia juga memiliki buku shahih seperti buku imam Muslim.
6. Al Imam Muhammad bin Nashr Al Marwazi (202-294)
7. Al Hafizh Abu Bakr bin Abi Dawud Sulaiman bin Al Asy’ats (230-316)
8. Al Hafizh Abu Al Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul ‘Aziz Al Baghawi (214-317)
9. Al Hafizh Abu Al Qadli Abu Abdillah Al Husain bin Isma’il Al Mahamili (235-330)
10. Al Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ma’qil al Nasafi (290)
11. Al Imam Abu Muhammad Hammad bin Syakir al Nasawi (311)
12. Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Mathar al Firabri (231-320)

Karakter imam Bukhari
Walaupun Imam Bukhari sibuk dengan menuntut ilmu dan menyebarkannya, tetapi dia juga merupakan individu yang mengamalkan ilmu yang dimilikinya, menegakkan keta’atan kepada Rabbnya, terpancar pada dirinya ciri-ciri seorang wali yang terpilih dan orang shalih serta berbakti, yang dapat menciptakan karismatik di dalam hati dan kedudukan yang mempesona didalam jiwa.
Dia merupakan pribadi yang banyak mengerjakan shalat, khusyuk dan banyak membaca al Qur`an.
Muhammad bin Abi Hatim menuturkan: ‘dia selalu melaksanakan shalat di waktu sahur sebanyak tiga belas raka’at, dan menutupnya dengan melaksanakan shalat witir dengan satu raka’at’
Yang lainnya menuturkan; ‘ Apabila malam pertama di bulan Ramadhan, murid-murid imam Bukhari berkumpul kepadanya, maka dia pun memimpin shalat mereka. Di setiap rakaat dia membaca dua puluh ayat, amalan ini beliau lakukan sampai dapat mengkhatamkan Al qur`an.
Beliau adalah peribadi diri  yang gemar menafkahkan hartanya, banyak berbuat baik, sangat dermawan, tawadldlu’ dan wara’.

Pandangan para ulama terhadap beliau
Ramai sekali para ulama yang memberikan pandangan dan penyaksian atas keilmuan imam Bukhari, diantara mereka ada yang dari kalangan guru-gurunya dan teman-teman sezaman dengannya. Adapun zaman setelah meninggalnya bukhari sampai saat ini, kedudukan imam Bukhari selalu bersemayam didalam relung hati kaum muslimin, baik yang berkecimpung dalam masalah hadis, bahkan dari kalangan awwam kaum muslimin sekali pun memberikan persaksian atas keagungan beliau.
Di antara para tokoh ulama yang memberikan pandangan dan penyaksian terhadap beliau adalah;
1. Abu Bakar ibnu Khuzaimah telah memberikan penyaksiannya terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: “Di bawah langit ini tidak ada orang yang lebih mengetahui hadis dari Muhammad bin Isma’il.”
2. ‘Abdan bin ‘Utsman Al Marwazi berkata; ‘aku tidak pernah melihat dengan kedua mataku, seorang pemuda yang lebih mendapat bashirah dari pemuda ini.’ Saat itu telunjuknya diarahkan kepada Bukhari
3. Qutaibah bin Sa’id menuturkan; ‘aku duduk dalam majlis dengan para ahli fiqih, orang-orang zuhud dan ahli ibadah, tetapi aku tidak pernah melihat semenjak aku dapat mencerna ilmu orng yang seperti Muhammad bin Isma’il. Dia adalah peribadi pada zamannya seperti ‘Umar di kalangan para sahabat. Dan dia berkata; ‘ kalau seandainya Muhammad bin Isma’il adalah seorang sahabat maka dia merupakan ayat.
4. Ahmad bin Hambal berkata; Khurasan tidak pernah melahirkan orang yang seperti Muhammad bin Isma’il.
5. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair menuturkan; kami tidak pernah melihat orang yang seperti Muhammad bin Ism’ail
6. Bundar berkata; belum ada seorang lelaki yang memasuki Bashrah lebih mengetahui terhadap hadis dari saudara kami Abu Abdillah.
7. Abu Hatim ar-Razi berkata: “Khurasan belum pernah melahirkan seorang putera yang hafal hadis melebihi Muhammad bin Isma’il, juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Irak yang melebihi kealimannya.”
8. Muslim (pengarang kitab Sahih) berkata ketika Bukhari menyingkap satu cacat hadis yang tidak di ketahuinya; “Biarkan saya mencium kedua kaki anda, wahai gurunya para guru dan pemimpin para ahli hadis, dan doktor hadis dalam masalah ilat hadits.”
9. al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: “Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan lautan tak bertepi.”


Hasil karya beliau
Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut :
Al Jami’ as Sahih (Sahih Bukhari)
Al Adab al Mufrad.
At Tarikh ash Shaghir.
At Tarikh al Awsath.
At Tarikh al Kabir.
At Tafsir al Kabir.
Al Musnad al Kabir.
Kitab al ‘Ilal.
Raf’ul Yadain fi ash Shalah.
Birru al Walidain.
Kitab al Asyribah.
Al Qira`ah Khalfa al Imam.
Kitab ad Dlu’afa.
Usami ash Shahabah.
Kitab al Kuna.
Al Hbbah
Al Wihdan
Al Fawa`id
Qadlaya ash Shahabah wa at Tabi’in
Masyiikhah

Wafat Beliau
Imam Bukhari keluar menuju Samarkand, Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, dia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Aidil Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Sholat Zohor pada Hari Raya Aidl Fitri. Semoga Allah selalu merahmatinya dan redha kepadanya. Aamiin

BIOGRAFI IMAM MUSLIM

Nama: Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi
Kuniyah beliau: Abdul Husain
Nasab beliau:
1. Al Qusyairi; merupakan nisbah kepada Qabilah afiliasi beliau, ada yang mengatakan bahawa Al Qusyairi merupakan orang arab asli, dan ada juga yang berpendapat bahawa nisbah kepada Qusyair merupakan nisbah perwalian saja
2. An Naisaburi; merupakan nisbah yang di tujukan kepada negeri tempat beliau tinggal, iaitu Naisabur. Satu kota besar yang terletak di daerah Khurasan
Tanggal lahir:
Para ulama tidak dapat memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebahagian dari mereka ada yang berpendapat bahawa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahawa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.
Ciri-ciri beliau:
Beliau mempunyai watak yang tegap, berambut dan berjanggut putih, menjuntaikan ujung ‘imamahnya diantara dua punggungnya.
Kegiatan beliau dalam menimba ilmu
Sesungguhnya lingkungan tempat membesarnya imam Muslim memberikan peluang yang sangat luas untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, kerana Naisabur merupakan tempat hidup yang penuh dengan peninggalan ilmu dari pemilik syari’at.
Semua itu terjadi kerana banyaknya orang-orang yang sibuk untuk memperoleh ilmu dan memindahkan ilmu, maka besar kemungkinan bagi orang yang lahir dikalangan masyarakat seperti ini akan membesar dengan ilmu juga. Adanya kesempatan yang terpampang luas dihadapan Imam Muslim kecil untuk memetik dari buah-buah ilmu syariat tidak di sia-siakannya.
Maka dia mendengar hadits di negerinya yang dia duduki pada tahun 218 Hijriah dari gurunya Yahya bin Yahya At Tamimi, pada saat itu umurnya melangkah empat belas tahun.
Dan boleh jadi juga orang tuanya serta ahli keluarganya turut ikut serta dalam memotivasinya untuk menuntut ilmu. Para ulama telah menceritakan bahawa orang tuanya, Al Hajaj adalah dari kalangan masyaikh, iaitu termasuk dari kalangan orang yang memperhatikan ilmu dan berusaha untuk memperolehnya.
Muslim mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjalanan hajinya pada tahun 220 Hijriah. Pada waktu itu, dia mendengar hadis dari beberapa ahli hadits, kemudian dia segera kembali ke negerinya di Naisabur.
Rehlah beliau
Rehlah dalam rangka menuntut hadis merupakan syi’ar ahlul hadits pada abad-abad pertama, kerana terpancarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri Islam yang sangat luas. Maka Imam Muslim pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini, dan beliau pun tidak ketinggalan mengambil bahagian dalam hal ini, kerana dalam sejarah beliau tertulis rehlah ilmiahnya, diantaranya;
Rehlah pertama; rehlah beliau untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 220 hijriah, ketika itu, dia masih muda ,usia belia, pada saat itu beliau berjumpa dengan syeikhnya, Abdullah bin Maslamah al Qa’nabi di Makkah, dan mendengar hadis darinya, sebagaimana beliau juga mendengar hadis dari Ahmad binYunus dan beberapa ulama hadis yang lainnya ketika di tengah perjalanan di daerah Kufah. Kemudian kembali lagi ke negerinya dan tidak memanjangkan masa rehlahnya pada saat itu.
Rehlah kedua; rehlah kedua ini begitu panjang dan lebih menjelajah kenegeri Islam lainnya. Rehlah ini bermula sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau mengelilinginya dan memperbanyakan mendengar hadis, sehingga beliau mendengar dari bayak ahli hadis, dan mengantarkan beliau kepada derajat seorang imam dan maju di bidang ilmu hadits.
Beberapa negeri yang beliau lawati, di antaranya;
1. Khurasan dan daerah sekitarnya
2. Ar Ray
3. Iraq; beliau memasuki Kufah, Bashrah dan Baghdad.
4. Hijaz; memasuki Makkah dan Madinah
5. Asy Syam
6. Mesir

Guru-guru beliau
Perjalanan ilmiah yang dilakukan imam Muslim menyebabkan dirinya mempunyai banyak guru dari kalangan ahlul hadis. Al Hafizh Adz Dzahabi telah menghitung jumlah guru yang diambil riwayatnya oleh imam Muslim dan dicantumkan didalam kitab shahihnya, dan jumlah mereka mencapai 220 orang, dan masih ada lagi selain mereka yang tidak dicantumkan didalam kitab shahihnya
Di antara guru-guru beliau yang paling terkemuka adalah;
1. Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi, guru beliau yang paling tua
2. Al Imam Muhammad bin Isma’il Al Bukhari
3. Al Imam Ahmad bin Hambal
4. Al Imam Ishaq bin Rahuyah al Faqih al Mujtahid Al Hafizh
5. Yahya bin Ma’in, imam jarhu wa ta’dil
6. Ishaq bin Manshur al Kausaj
7. Abu Bakar bin Abi Syaibah, penulis buku al Mushannaf
8. Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi
9. Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Alaa`
10. Muhammad bin Abdullah bin Numair
11. Abd bin Hamid

Murid-murid beliau
Imam Muslim sibuk menyebarkan ilmunya di negerinya dan negeri-negeri Islam lainnya, baik dengan pena mahupun dengan lisannya, maka beliau pun tidak terlepas untuk membukukan hadits dan meriwayatkannya, sehingga banyak sekali para penuntut ilmu mengambil ilmu dari beliau.
Di antara murid-murid beliau ialah;
1. Muhammad bin Abdul wahhab al Farra`
2. Abu Hatim Muhammad bin Idris ar Razi
3. Abu Bakar Muhammad bin An Nadlr bin Salamah al Jarudi
4. Ali bin Al Husain bin al Junaid ar Razi
5. Shalih bin Muhammad Jazrah
6. Abu Isa at Tirmidzi
7. Ibrahim bin Abu Thalib
8. Ahmad bin Salamah An Naisaburi
9. Abu Bakar bin Khuzaimah
10. Makki bin ‘Abdan
11. Abdurrahman bin Abu Hatim ar Razi
12. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Asy Syarqi
13. Abu Awanah al-Isfarayini
14. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al Faqih az Zahid.

Pandangan para ulama terhadap beliau
1. Ishak bin Mansur al Kausaj pernah berkata kepada imam Muslim: “ kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum muslimin.”
2. Muhammad bin Basysyar Bundar berkata; “huffazh dunia itu ada empat; Abu Zur’ah di ar Ray, Muslim di An Naisabur, Abdullah Ad Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Isma’il di Bukhara.”
3. Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra` berkata; “(Muslim) merupakan ulama manusia, gedung ilmu, dan aku tidak mengetahuinya kecuali kebaikan.”
4. Ahmad bin Salamah An Naisaburi menuturkan; “Saya me¬lihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Muslim bin al-Hajjaj dalam perkara hadits shahih berbanding para masyaikh zaman keduanya.
5. Ibnu Abi Hatim mengatakan: ” Saya menulis hadis darinya di ArRay, dan dia merupakan orang yang tsiqah dari kalangan huffazh, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis. Ketika ayahku di Tanya tentang dia, maka dia menjawab; (Muslim) Shaduuq.”
6. Maslamah bin Qasim al Andalusi berkata; ” tsiqah, mempunyai kedudukan yang agung, termasuk dari kalangan para imam.”
7. Abu Ya’la Al Khalili berkata; “dia sangat familiar sekali untuk di sebutkan keutamaannya.”
8. Al Khatib Al Baghdadi berkata; “(dia) merupakan salah seorang a`immah dan penghafal hadits.”
9. As Sam’ani menuturkan; “termasuk salah seorang imam dunia.”
10. Ibnul Atsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadis.”
11. Ibnu Katsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadis.”
12. Adz Dzahabi berkata; ” Imam besar, hafizh lagi terjaga, hujah serta orang yang jujur.”

Hasil karya beliau
Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai.
Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah;
1. Al Jami’ ash Shahih
2. Al Kuna wa Al Asma’
3. Al Munfaridaat wa al wildan
4. Ath Thabaqaat
5. Rijalu ‘Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyiz
Sedangkan hasil karya beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;
1. Al Musnad al Kabir ‘Ala ar Rijal
2. Al Jami’ al Kabir
3. Al ‘Ilal
4. Al Afraad
5. Al Aqraan
6. Su’alaat Muslim
7. Hadits ‘Amru bin Syu’aib
8. Al Intifaa’ bi`ahabbi as sibaa’
9. Masyaikhu Malik
10. Masyaikhu Ats Tsauri
11. Masyaikhu Syu’bah
12. Man laisa lahu illa raawin waahid
13. Kitab al Mukhadldlramin
14. Awladu ash shahabah
15. Dzikru awhaami al Muhadditsin
16. Afraadu Asy Syamiyyin

Wafatnya beliau
Imam Muslim wafat pada petang hari Ahad , dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah diluar Naisabur, pada hari isnin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875. dalam usia beliau 55 tahun.

BIOGRAFI IMAM ABU DAUDNama: 
• Menurut Abdul Rahman bin Abi Hatim, bahawa nama Abu Daud adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin' Amir. 
• Menurut Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Hasyimi; Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyar bin Syadad. 
Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid Al Ajuri berkata; Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad. Pendapat ini di kuatkan oleh Abu Bakr Al Khathib di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam kitabnya menambah dengan; Ibnu 'Amru bin' Imran al Imam, Syaikh as Sunnah, Muqaddimu al huffazh, Abu Daud al-azadi as-Sajastani, muhaddits Basrah. 

Nasab beliau: 
Al Azadi, iaitu nisbah kepada Azd iaitu qabilah terkenal yang ada di daerah Yaman. 
Sedangkan as-Sijistani, ada beberapa pendapat dalam nisbah ini, di antaranya: 
Ada yang berpendapat bahawas as Sijistani merupakan nisbah kepada daerah Sijistan, iaitu daerah terkenal. Ada juga yang berpendapat bahawa as Sijistani merupakan nisbah kepada Sijistan atau sijistanah iaitu suatu kampung yang ada di Basrah.Tetapi menurut Muhammad bin Abi An-Nasr bahawasanya di Bashrah tidak ada perkampungan yang bernama as-Sijistan.Namun pendapat ini di bantah kerana berhampiran kawasan Ahwaz ada daerah yang disebut dengan Sijistan. 
As Sam'ani mengutip satu pendapat bahawa as-Sijistan merupakan nisbah kepada Sijistan, iaitu salah satu daerah terkenal yang terletak di kawasan Kabul 
Abdul Aziz menyebutkan bahawasannya Sijistan merupakan nisbah kepada Sistan, iaitu daerah terkenal yang sekarang ada di Negera Afghanistan. 

Tarikh lahir: 
Tidak ada ulama yang menyebutkan tarikh dan bulan kelahiran beliau, kebanyakan keterangan menyebutkan tahun kelahirannya.Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. disandarkan kepada keterangan dari murid beliau, Abu Ubaid Al Ajuri ketika beliau wafat, dia berkata: aku mendengar Abu Daud berkata: "Aku dilahirkan pada tahun 202 Hijriah" 

Aktiviti beliau dalam menimba ilmu 
Ketika meneliti biografi Imam Abu Daud, akan muncul paradigma bahawasanya beliau semenjak kecil mempunyai kepakaran untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Semua itu ditunjang dengan adanya keutamaan yang telah di anugerahkan Allah kepadanya berupa kecerdasan, kepandaian dan genius, disamping itu juga adanya masyarakat sekelilingnya yang mempunyai kerjasama yang besar dalam menimba ilmu. 
Semenjak kecil beliau mengutamakan dirinya untuk belajar ilmu hadis, maka kesempatan itu dia gunakan untuk mendengar hadis di negerinya Sijistan dan sekitarnya. Kemudian dia memulakan rehlah ilmiahnya ketika belum genap berumur lapan belas tahun. 
Dia merupakan seorang tokoh ulama yang sering berkeliling mencari hadis ke berbagai belahan negeri Islam, banyak mendengar hadis dari pelbagai ulama, maka tidak hairan jika dia boleh menulis dan menghafal hadis dengan jumlah yang besar iaitu setengah juta atau bahkan lebih dari itu. Hal ini merupakan modal besar bagi pelbagai karya tulisan beliau yang tersebar selepas itu ke pelbagai sudut negeri islam, dan menjadi sandaran dalam perkembangan keilmuan baik hadis mahupun disiplin ilmu yang lain. 

Rehlah beliau 


Imam Abu Daud adalah salah satu Imam yang sering berkeliling mencari hadis ke negeri-negeri Islam yang ditempati para Kibarul Muhadditsin, beliau mencontohkan para syeikhnya terdahulu dalam rangka menuntut ilmu dan mengejar hadis yang tersebar di berbagai daerah yang berada di dada orang-orang tsiqat dan Amanah . Dengan motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis, maka beliau mengadakan perjalanan (Rehlah) dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. 
Adapun negeri-negeri islam yang beliau kunjungi adalah; 
1. Iraq; Baghdad merupakan daerah Islam yang pertama kali beliau terokai, iaitu pada tahun 220 hijriah 
2. Kufah; beliau kunjungi pada tahun 221 hijriah. 
3. Basrah; beliau tinggal di sana dan banyak mendengar hadis di sana, kemudian keluar dari sana dan kembali lagi selepas itu. 
4. Syam; Damsyiq, Himsh dan Halb. 
5. AL Jazirah; masuk ke daerah Haran, dan mendengar hadis dari penduduknya. 
6. Hijaz; mendengar hadis dari penduduk Makkah, kemungkinan besar pada masa itu perjalanan beliau ketika hendak menunaikan ibadah haji. 
7. Mesir 
8. Khurasan; Naisabur dan Harrah, dan mendengar hadis dari penduduk Baghlan. 
9. Ar Ray 
10. Sijistan; tempat tinggal asal beliau, keluar dari sana kemudian kembali lagi, kemudian keluar menuju ke Basrah. 

Guru-guru beliau 
Di antara guru beliau yang terdapat di dalam sunannya adalah; 
1. Ahmad bin Muhammmad bin Hanbal as Syaibani al Bagdadi 
2. Yahya bin Ma'in Abu Zakariya 
3. Ishaq binIbrahin bin Rahuyah abu ya'qub al Hanzhali 
4. Uthman bin Muhammad bin abi Syaibah abu al-Hasan al Abasi al Kufi. 
5. Muslim bin Ibrahim al Azdi 
6. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al Qa'nabi al-Harith al Madani 
7. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal 
8. Musa bin Ismail at Tamimi. 
9. Muhammad bin Basar. 
10. Zuhair bin Harbi (Abu Khaitsamah) 
11. Umar bin Khaththab as Sijistani. 
12. Ali bin Al Madini 
13. Ash Shalih abu sarri (Hannad bin sarri). 
14. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil al Baghlani 
15. Muhammad bin Yahya Adz Dzuhli 
Dan masih banyak yang lain. 

Murid-murid beliau 
Diantara murid-murid beliau, antara lain; 
1. Imam Abu 'Isa at Tirmidzi 
2. Imam Nasa'i 
3. Abu Ubaid Al Ajuri 
4. Abu Thayyib Ahmad bin Ibrahim Al Baghdadi (Perawi sunan Abi Daud dari beliau). 
5. Abu 'Amru Ahmad bin Ali Al Basri (perawi kitab sunan dari beliau). 
6. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al Khallal Al Faqih. 
7. Ismail bin Muhammad As Shafar. 
8. Abu Bakr bin Abi Daud (anak beliau). 
9. Zakaria bin Yahya As Saaji. 
10. Abu Bakar bin Abi Dunya. 
11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar (perawi kitab Nasikh wal Mansukh dari beliau). 
12. Ali bin Hasan bin Al 'Abd al-Ansari (perawi sunsn dari beliau). 
13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (perawi sunan dari beliau). 
14. Abu 'Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu'lu'i (perawi sunan dari beliau). 
15. Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub Al Matutsi Al Basri (perawi kitab Al Qadar dari beliau). 

Penyaksian para ulama terhadap beliau 

Banyak sekali pujian dan sanjungan dari tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan imam dan ulama hadis dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada imam Abu Daud Rahimahullah, di antaranya adalah; 
1. Abdul Rahman bin Abi Hatim berkata: Abu daud Tsiqah 
2. Imam Abu Bakr Al Khallal berkata: Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya. 
3. Ibnu Hibban berkata: Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih. 
4. Musa bin Harun menuturkan: Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorang pun lebih utama daripada dirinya. 
5. Al Hakim berkata: Abu Daud adalah imam bidang hadis di zamannya tanpa ada keraguan. 
6. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi menuturkan: Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatkannya dengan ilmu yang banyak, kekuatan hafalan, wara ', agama (soleh) dan kuat pemahamannya dalam hadis dan yang lain. 
7. Abu Bakr Ash Shaghani berkata: Hadis dilunakkan bagi Abu Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud. 
8. Adz Dzahabi menuturkan: Abu Daud dengan keimamannya dalam hadis dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk dari ahli fiqih yang besar, maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut. 
Sifat kitab sunan Abi Daud 
Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Keutamaan penysusnan kitabnya adalah masalah undang-undang, jadi kumpulan haditsnya lebih diutamakan kepada hadis tentang undang-undang. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh as Suyuthi bahawasanya Abu Daud hanya memberi batasan dalam buku tersebut di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan undang-undang saja. 
Abu Bakar bin Dasah menuturkan; aku mendengar Abu Daud berkata: Aku menulis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebanyak lima ratus ribu hadis, kemudian aku agregatkan dan pisahkan dari hadis-hadis tersebut dan aku kumpulkan dan aku letakkan dalam kitabku ini sebanyak empat ribu lapan ratus Hadis.Aku sebutkan yang sahih, yang serupa dengannya dan yang mendekati kepada kesahihan. Cukuplah bagi seseorang untuk menjaga agamanya dengan berpegangan terhadap empat hadis, iaitu; yang pertama; 'segala perbuatan harus di sertai dengan niat,' yang kedua; 'penunjuk baik islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.' Yang ketiga; 'tidaklah seorang mu'min menjadi mu'min yang hakiki, sehingga dia rela untuk saudaranya sebagaimana dia rela untuk dirinya sendiri. 'Dan yang kelima;' yang halal itu sudah jelas .. ' 

Hasil karya beliau 
Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah; 
1. As Sunan 
2. Al Marasil 
3. Al Masa'il 
4. Ijabaatuhu 'an su'alaati Abi' Ubaid al Ajuri 
5. Risalatuhu ila ahli Makkah 
6. Tasmiyyatu al Ikhwah allatheena rowaa 'anhum al hadis 
7. Kitab az zuhd 

Adapun kitab beliau yang hilang dari peredaran adalah; 
1. Ar Radd 'ala ahli al qadar 
2. An Nasikh wal Mansukh 
3. At Tafarrud 
4. Fadla'ilu al Ansar 
5. Musnad Hadis Malik 
6. Dala'ilu an nubuwwah 
7. Ad du'aa ' 
8. Ibtidaa'u al Wahyi 
9. Akhbaru al Khawarij 
10. Ma'rifatu al awqaat 

Kewafatan beliau 
Abu 'Ubaid al Ajuri menuturkan;' Imam Abu Daud meninggal dunia pada hari Jumaat tarikh 16 bulan syawal tahun 275 hijriah, berumur 73 tahun. Beliau meninggal dunia di Busrah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya dan meredhai beliau .

BIOGRAFI IMAM TIRMIDZINama: Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak
Kunyah beliau: Abu ‘Isa

Nasab beliau:
1. As Sulami; Iaitu nisbah kepada satu kabilah yang dijadikan sebagai sekutu beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban
2. At Tirmidzi; nisbah kepada negeri tempat beliau di lahirkan (Tirmidz), iaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran.

Tanggal lahir:
Para pakar sejarah tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau secara pasti, akan tetapi sebagian yang lain memperkirakan bahawa kelahiran beliau pada tahun 209 hijriah. Sedang Adz Dzahabi berpendapat disekitar tahun 210 hijriah.
Ada satu berita yang mengatakan bahawa imam At Tirmidzi dilahirkan dalam keadaan buta, padahal berita yang tepat adalah, bahawa beliau mengalami mata buta pada masa tua, setelah mengadakan lawatan ilmiah dan penulisan beliau terhadap ilmu yang beliau miliki.
Beliau membesar di daerah Tirmidz, mendengar ilmu di daerah ini sebelum memulai rehlah ilmiah beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahawa datuknya adalah orang marwa, kemudian berpindah dari Marwa menuju ke tirmidz, dengan ini menunjukkan bahawa beliau lahir di Tirmidzi.
Kegiatan beliau dalam menimba ilmu
Berbagai sumber sumber yang ada tidak menyebutkan dengan pasti,sejak bila imam Tirmidzi memulai mencari ilmu, akan tetapi yang tersirat ketika kita memperhatikan biografi beliau, bahawa beliau memulai kegiatan mencari ilmunya setelah menjangkau usia dua puluh tahun.
Maka dengan demikian, beliau kehilangan kesempatan untuk mendengar hadis dari sejumlah tokoh-tokoh ulama hadits yang termasyhur, walaupun pada zaman beliau memungkinkan untuk mendengar hadits dari mereka, tetapi beliau mendengar hadits mereka melalui perantara orang lain. Yang jelas adalah bahawa beliau memulakan rehlah pada tahun 234 hijriah.
Beliau memiliki kelebihan; hafalan yang begitu kuat dan otak cair yang cepat menangkap pelajaran. Sebagai contoh yang dapat menggambarkan kecerdasan dan kekuatan hafalan beliau adalah, satu kisah perjalan beliau menuju ke Makkah, iaitu;
“Pada saat aku dalam perjalanan menuju ke Makkah, ketika itu aku telah menulis dua jilid berisi hadis-hadis yang berasal dari seorang syeikh. Kebetulan Syeikh tersebut bersama  dengan kami. Maka aku bertanya kepadanya, dan ketika itu aku mengira bahawa “dua jilid kitab” yang aku tulis itu bersamaku. Tetapi yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang masih putih bersih belum ada tulisannya. aku memohon kepadanya untuk menperdengarkan hadis kepadaku, dan dia mengabulkan permohonanku itu. Kemudian ia membacakan hadis dari lafaznya kepadaku. Di sela-sela pembacaan itu dia melihat kepadaku dan melihat bahawa kertas yang kupegang putih bersih. Maka dia menegurku: ‘Tidakkah engkau malu kepadaku?’ maka aku pun memberitahukan kepadanya perkaraku, dan aku berkata; “aku telah mengahafal semuanya.” Maka syeikh tersebut berkata; ‘bacalah!’. Maka aku pun membacakan kepadanya seluruhnya, tetapi dia tidak mempercayaiku, maka dia bertanya: ‘Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?’ ‘Tidak,’ jawabku. Kemudian aku meminta lagi agar dia meriwayatkan hadits yang lain. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadits, lalu berkata: ‘Cuba ulang semula  apa yang kubacakan tadi,’ Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai tanpa salah satu huruf pun.”

Rehlah beliau
Imam At Tirmidzi keluar dari negerinya menuju ke Khurasan, Iraq dan Haramain bertujuan untuk menuntut ilmu. Di sana beliau mendengar ilmu dari kalangan ulama yang beliau temui, sehingga dapat mengumpulkan hadis dan memahaminya. Akan tetapi sayangnya beliau tidak masuk ke daerah Syam dan Mesir, sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari ulama kalangan Syam dan Mesir harus melalui perantaraan, kalau sekiranya beliau mengadakan perjalanan ke Syam dan Mesir, nescaya beliau akan mendengar langsung dari ulama-ulama tersebut, seperti Hisyam bin ‘Ammar dan semisalnya.
Para pakar sejarah berbeza pendapat tentang masuknya imam At Tirmidzi ke daerah Baghdad, sehingga mereka berkata; “kalau sekiranya dia masuk ke Baghdad, nescaya dia akan mendengar dari Ahmad bin Hanbal. Al Khathib tidak menyebutkan at Timidzi (masuk ke Baghdad) di dalam tarikhnya, sedangkan Ibnu Nuqthah dan yang lainnya menyebutkan bahawa beliau masuk ke Baghdad. Ibnu Nuqthah menyebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar di Baghdad dari beberapa ulama, diantaranya adalah; Al Hasan bin AshShabbah, Ahmad bin Mani’ dan Muhammad bin Ishaq Ash shaghani.
Dengan ini, diramalkan bahawa beliau masuk ke Baghdad setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang di sebutkan oleh Ibnu Nuqthah meninggal setelah imam Ahmad. Sedangkan pendapat Al Khathib yang tidak menyebutkannya, itu tidak bererti bahawa beliau tidak pernah memasuki kota Baghdad sama sekali, sebab banyak sekali dari kalangan ulama yang tidak di sebutkan Al Khathib di dalam tarikhnya, padahal mereka sendeiri memasuki Baghdad.
Setelah pengembaraannya, imam At Tirmidzi kembali pulang ke negerinya, kemudian beliau masuk Bukhara dan Naisabur, dan beliau tinggal di Bukhara beberapa waktu.
Negeri-negeri yang pernah beliau masuki adalah;
1. Khurasan
2. Bashrah
3. Kufah
4. Wasith
5. Baghdad
6. Makkah
7. Madinah
8. Ar Ray

Guru-guru beliau
Imam at Tirmidzi menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antara mereka adalah
1. Qutaibah bin Sa’id
2. Ishaq bin Rahuyah
3. Muhammad bin ‘Amru As Sawwaq al Balkhi
4. Mahmud bin Ghailan
5. Isma’il bin Musa al Fazari
6. Ahmad bin Mani’
7. Abu Mush’ab Az Zuhri
8. Basyr bin Mu’adz al Aqadi
9. Al Hasan bin Ahmad bin Abi Syu’aib
10. Abi ‘Ammar Al Husain bin Harits
11. Abdullah bin Mu’awiyyah al Jumahi
12. ‘Abdul Jabbar bin al ‘Ala`
13. Abu Kuraib
14. ‘Ali bin Hujr
15. ‘Ali bin sa’id bin Masruq al Kindi
16. ‘Amru bin ‘Ali al Fallas
17. ‘Imran bin Musa al Qazzaz
18. Muhammad bin aban al Mustamli
19. Muhammad bin Humaid Ar Razi
20. Muhammad bin ‘Abdul A’la
21. Muhammad bin Rafi’
22. Imam Bukhari
23. Imam Muslim
24. Abu Dawud
25. Muhammad bin Yahya al ‘Adani
26. Hannad bin as Sari
27. Yahya bin Aktsum
28. Yahya bun Hubaib
29. Muhammad bin ‘Abdul Malik bin Abi Asy Syawarib
30. Suwaid bin Nashr al Marwazi
31. Ishaq bin Musa Al Khathami
32. Harun al Hammal.
Dan yang lainnya

Murid-murid beliau
Kumpulan hadis dan ilmu-ilmu yang di miliki imam Tirmidzi banyak yang meriwayatkan, diantaranya adalah;
1. Abu Bakr Ahmad bin Isma’il As Samarqandi
2. Abu Hamid Abdullah bin Daud Al Marwazi
3. Ahmad bin ‘Ali bin Hasnuyah al Muqri`
4. Ahmad bin Yusuf An Nasafi
5. Ahmad bin Hamduyah an Nasafi
6. Al Husain bin Yusuf Al Farabri
7. Hammad bin Syair Al Warraq
8. Daud bin Nashr bin Suhail Al Bazdawi
9. Ar Rabi’ bin Hayyan Al Bahili
10. Abdullah bin Nashr saudara Al Bazdawi
11. ‘Abd bin Muhammad bin Mahmud An Safi
12. ‘Ali bin ‘Umar bin Kultsum as Samarqandi
13. Al Fadhl bin ‘Ammar Ash Sharram
14. Abu al ‘Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub
15. Abu Ja’far Muhammad bin Ahmad An Nasafi
16. Abu Ja’far Muhammad bin sufyan bin An Nadlr An Nasafi al Amin
17. Muhammad bin Muhammad bin Yahya Al Harawi al Qirab
18. Muhammad bin Mahmud bin ‘Ambar An Nasafi
19. Muhammad bin Makki bin Nuh An Nasafai
20. Musbih bin Abi Musa Al Kajiri
21. Makhul bin al Fadhl An Nasafi
22. Makki bin Nuh
23. Nashr bin Muhammad biA Sabrah
24. Al Haitsam bin Kulaib
Dan yang lainnya.

Pandangan para ulama terhadap beliau
Pandangan dan pendapat para ulama terhadap keilmuan dan kecerdasan imam Tirmidzi sangatlah banyak, diantaranya adalah;
1. Imam Bukhari berkata kepada imam At Tirmidzi; “ilmu yang aku ambil manfaatnya darimu itu lebih banyak ketimbang ilmu yang engkau ambil manfaatnya dariku.”
2. Al Hafiz ‘Umar bin ‘Alak menuturkan; “Bukhari meninggal, dan dia tidak meninggalkan di Khurasan orang yang seperti Abu ‘Isa dalam hal ilmu, hafalan, wara’ dan zuhud.”
3. Ibnu Hibban menuturkan; “Abu ‘Isa adalah sosok ulama yang mengumpulkan hadits, membukukan, menghafal dan mengadakan diskusi dalam hal hadits.”
4. Abu Ya’la al Khalili menuturkan; “Muhammad bin ‘Isa at Tirmidzi adalah seorang yang tsiqah menurut kesepatan para ulama, terkenal dengan amanah dandan keilmuannya.”
5. Abu Sa’d al Idrisi menuturkan; “Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang di ikuti dalam hal ilmu hadits, beliau telah menyusun kitab al jami’, tarikh dan ‘ilal dengan cara yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang alim yang kapabel. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi contoh dalam hal hafalan.”
6. Al Mubarak bin al Atsram menuturkan; “Imam Tirmidzi merupakan salah seorang imam hafizh dan tokoh.”
7. Al Hafizh al Mizzi menuturkan; “Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam yang menonjol, dan termasuk orang yang Allah jadikan kaum muslimin mengambil manfaat darinya.
8. Adz Dzahabi menuturkan; “Imam Tirmidzi adalah seorang hafizh, alim, imam yang kapabel
9. Ibnu Katsir menuturkan: “Imam Tirmidzi adalah salah seorang imam dalam bidangnya pada zaman beliau.”
 Ibnu Hazm;
Dalam hal ini Ibnu Hazm melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebab dia mengira bahawa At Tirmidzi adalah seorang yang tidak dikenal, maka serta merta para ulama membantah pernyataan ini, mereka berkata; Ibnu Hazm telah menghukumi dirinya sendiri dengan sedikitnya dalam hal menela'ah, sebenarnya  Imam Tirmidzi tidak terpengaruh sekali dengan pernyataan Ibnu Hazm tersebut, bahkan keupayaan Ibnu Hazm sendiri yang menjadi  tercoreng kerana dia tidak mengenali seorang imam yang telah tersebar kemampuannya. Dan ini bukan pertama kali kesalahan yang dia lakukan, sebab banyak dari kalangan ulama hafizh lagi tsiqah yang terkenal yang tidak dia ketahui.”
Semua ini kami paparkan dengan tidak sedikitpun mengurangi rasa hormat dan pengakuan kami terhadap keutamaan dan keilmuannya, akan tetapi agar tidak terpedaya dengan pernyataan pernyataan yang tersasar darinya.

Hasil karya beliau
Imam Tirmizi menitipkan ilmunya didalam hasil karya beliau, diantara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:
1. Kitab Al Jami’, terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi.
2. Kitab Al ‘Ilal
3. Kitab Asy Syama’il an Nabawiyyah.
4. Kitab Tasmiyyatu ashhabi rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Adapun karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;
1. Kitab At-Tarikh.
2. Kitab Az Zuhd.
3. Kitab Al Asma’ wa al kuna.

Wafatnya beliau:
Di akhir hayat hidupannya, imam at Tirmidzi menjadi buta, beberapa tahun beliau hidup sebagai tuna netra, setelah itu imam atTirmidzi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmidz pada malam isnin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun.

BIOGRAFI IMAM ANNASA'INama: Imam Alhafiz Abi Abdirrahman Ahmad bin syu'aib Annasa'i
Kunniyah beliau: Abi Abdirrahman
Nasab beliau: An Nasa `i dan An Nasawi, iaitu nisbah kepada negeri asal beliau, tempat beliau di lahirkan. Satu bandar bahagian dari Khurasan.
Tarikh lahir: Tahun 215 hijriah

-Sifat-sifat beliau:
Imam An Nasa `i merupakan seorang lelaki yang tampan, berwajah bersih dan segar, wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau adalah seorang tokoh yang berkarisma dan tenang, berpenampilan yang sangat menarik.
Keadaan itu kerana beberapa faktor, antaranya, dia sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dari segi makanan, pakaian, dan kesenangan, minum sari intipatii buah-buahan yang baik dan banyak makan ayam.

-Aktiviti beliau dalam menimba ilmu :
Imam Nasa `i memulakan menuntut ilmu lebih awal, kerana beliau mengadakan perjalanan ke Qutaibah bin Sa'id pada tahun 230 hijriah, pada waktu itu beliau berumur 15 tahun. Beliau tinggal di sisi Qutaibah di negerinya Baghlan selama setahun dua bulan, sehingga beliau boleh menimba ilmu darinya begitu banyak dan boleh meriwayatkan hadis-hadisnya.
Imam Nasa `i mempunyai hafalan dan kefahaman yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada zamannya, sebagaimana beliau mempunyai kesedaran dan ketelitian yang sangat dalam. maka beliau boleh meriwayatkan hadis-hadis dari ulama-ulama kibar, berjumpa dengan para imam huffazh dan yang lain, sehingga beliau dapat menghafal banyak hadis, mengumpulkannya dan menuliskannya, sehingga akhirnya beliau memperoleh darjat yang sesuai dalam disiplin ilmu ini.
Beliau telah menulis hadis-hadis dha'if, sebagaimana beliau pun telah menulis hadis-hadis sahih, padahal pekerjaan ini hanya dilakukan oleh ulama pengkritik hadith, tetapi imam Nasa `i mampu untuk melakukan pekerjaan ini, bahkan beliau memiliki kekuatan kritikan yang detail dan tepat , sebagaimana yang di gambarkan oleh al Hafizh Abu Talib Ahmad bin Sazhr; 'siapa yang dapat bersabar sebagaimana kesabaran An Nasa `i? dia memiliki hadis Ibnu Lahi'ah dengan terperinci - iaitu dari Qutaibah dari Ibnu Lahi'ah-, maka dia tidak meriwayatkan hadis darinya. 'Maksudnya kerana keadaan Ibnu Lahi'ah yang dha'if.
Dengan ini menunjukkan, bahawa kecenderungan beliau bukan hanya memperbanyakkan riwayat hadits semata-mata, akan tetapi beliau berkeinginan untuk memberikan nasihat dan mensterilkan syari'at (dari bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan)
Sebagaimana imam Nasa `i selalu berhati-hati dalam mendengar hadis dan selalu selektif dalam meriwayatkannya. Maka ketika beliau mendengar dari al-Haris bin Miskin, dan banyak meriwayatkan darinya, akan tetapi beliau tidak mengatakan; 'telah menceritakan kepada kami,' atau 'telah mengkhabarkan kepada kami,' secara tidak teratur, akan tetapi dia selalu berkata; 'dengan cara membacakan kepadanya dan aku mendengar. 'Para ulama menyebutkan, bahawa faktor imam Nasa `i melakukan perkara tersebut kerana terdapat kerenggangan antara imam Nasa` i dengan al-Haris, dan tidak membolehkan baginya untuk menghadiri majlis al-Haris, kecuali beliau mendengar dari belakang pintu atau lokasi yang membolehkan baginya untuk mendengar bacaan qari 'dan beliau tidak dapat melihatnya.

-Rehlah beliau
Imam Nasa `i mempunyai lawatan ilmiah yang cukup luas, beliau berkeliling kebeberapa negeri-negeri Islam, baik di timur mahupun di barat, sehingga beliau dapat mendengar dari banyak orang yang mendengar hadis dari para hafiz dan syeikh.
Di antara negeri yang beliau lawati adalah seperti berikut;
1. Khurasan
2. Iraq; Baghdad, Kufah dan Basrah
3. Al Jazirah; iaitu Haran, Maushil dan sekitarnya.
4. Syam
5. Sempadan; iaitu sempadan wilayah negeri Islam dengan kuasa Ramawi
6. Hijaz
7. Mesir

-Guru-guru beliau
Kemampuan intelektual Imam Nasa'i menjadi amat berharga dalam masa lawatan ilmiahnya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa ' tidak boleh ditepikan begitu saja, kerana di kawasan inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa lawatan ilmiahnya dinilai sebagai proses  dan perkembangan pengetahuan.
Di antara guru-guru beliau, yang teradapat di dalam kitab sunannya adalah seperti berikut;
1. Qutaibah bin Sa'id
2. Ishaq bin Ibrahim
3. Hisyam bin 'Ammar
4. Suwaid bin Nasr
5. Ahmad bin 'Abdah Adl Dabbi
6. Abu Thahir bin as Sarh
7. Yusuf bin 'Isa Az Zuhri
8. Ishaq bin Rahawaih
9. Al-Harith bin Miskin
10. Ali bin Kasyram
11. Imam Abu Dawud
12. Imam Abu Isa at Tirmidzi
Dan yang lain.

-Murid-murid beliau :
Murid-murid yang mendengar majlis ilmu beliau dan pelajaran hadis beliau adalah;
1. Abu al Qasim al Thabarani
2. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An Nahhas an Nahwi
3. Hamzah bin Muhammad Al Kinani
4. Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafie
5. Al Hasan bin Rasyiq
6. Muhmmad bin Abdullah bin Hayuyah An Naisaburi
7. Abu Ja'far al-Thahawi
8. Al Hasan bin al Khadir Al Asyuti
9. Muhammad bin Muawiyah bin al Ahmar al Andalusi
10. Abu basyar ad Dulabi
11. Abu Bakr Ahmad bin Muhammad as Sunni.
Dan yang lain .

Pandangan para ulama terhadap beliau
Dari kalangan ulama sezaman beliau dan murid-muridnya banyak yang memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau, di antara mereka yang memberikan pujian kepada beliau adalah;
1. Abu 'Ali An Naisaburi menuturkan;' beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin. 'Sekali waktu dia menuturkan; beliau adalah imam dalam bidang hadith dengan tidak ada pertentangan.'
2. Abu Bakr Al Haddad Asy Syafi 'menuturkan;' aku redha dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Taala. '
3. Manshur bin Ismail dan At Thahawi menuturkan; 'beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin.'
4. Abu Sa'id bin yunus menuturkan; 'beliau adalah seorang imam dalam bidang hadith, tsiqah, tsabit dan hafiz.'
5. Al Qasim Al Muththarriz menuturkan; 'beliau adalah seorang imam, atau berhak mendapat gelaran imam.'
6. Ad-Daruquthni menuturkan; 'Abu Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya.'
7. Al Khalili menuturkan; 'beliau adalah seorang hafiz yang kuat hafalannya (berkemampuan), di redhai oleh para hafidzh, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya boleh dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarhu wa ta'dil.'
8. Ibnu Nuqthah menuturkan; 'beliau adalah seorang imam dalam disiplin ilmu ini.'
9. Al Mizzi menuturkan; 'beliau adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafiz, dan para tokoh yang terkenal.

Hasil karya beliau
Imam Nasa `i mempunyai beberapa hasil karya, antaranya adalah;
1. As Sunan As Shughra
2. As Sunan Al Kubra
3. Al Kuna
4. Khasha `isu 'Ali
5. 'Amalu Al Yaum wa Al Lailah
6. At Tafsir
7. Adl Dlu'afa wa al Matrukin
8. Tasmiyatu Fuqaha `i Al Amshar
9. Tasmiyatu man lam yarwi 'anhu ghaira rajulin wahid
10. Dzikru man haddatsa 'anhu Ibnu Abi Arubah
11. Musnad 'Ali bin Abi Talib
12. Musnad Hadis Malik
13. Asma `u ar Ruwah wa at tamyiz bainahum
14. Al Ikhwah
15. Al Ighrab
16. Musnad Manshur bin Zadzan
17. Al Jarhu wa ta'di

-Kewafatan beliau
Setahun menjelang kewafatannya, beliau berpindah dari Mesir ke Damsyik. Dan nampaknya tidak ada persetujuan ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni berkata, beliau di Makkah dan dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-'Uqbi al-Mishri.
Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Beliau berkata, Imam al-Nasa'i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestin. Pendapat ini disokong oleh Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Thahawi (murid al-Nasa'i) dan Abu Bakar al-Naqatah.
Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestin. Inna lillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Semoga segala usaha-usahanya dalam memikul wasiat Rasullullah menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Amiiin. . .

Ahad, 1 Julai 2012

BIOGRAFI IMAM IBNU MAJAH

Nama: Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini.
Nama-nama yang lebih familiar adalah Ibnu Majah iaitu laqab bapanya (Yazid). Bukan nama datuk beliau.
Kuniyah beliau: Abu 'Abdullâh
Nasab beliau:
1. Ar Rib'i, merupakan nisbah wala `kepada Rabi'ah, iaitu satu kabilah arab.
2. al Qazwini adalah nisbah kepada Qazwin iaitu nisbah kepada salah satu bandar yang terkenal di kawasan 'Iraq.
Tarikh lahir:
Ibnu Majah menuturkan tentang dirinya; "aku dilahirkan pada tahun 209 hijirah. Rujukan-rujukan yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masa pertumbuhan beliau berada di Qazwin. Maka boleh jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.
Aktiviti beliau dalam menimba ilmu
Ibnu majah memulakan aktiviti menuntut ilmunya di negeri tempat tinggalnya Qazwin. Akan tetapi sekali lagi rujukan-rujukan yang ada sementara tidak menyebutkan bila beliau memulakan menuntut ilmunya. Di Qazwin beliau berguru kepada Ali bin Muhammad at Thanafusi, dia adalah seorang yang tsiqah, berwibawa dan banyak meriwayatkan hadis. Maka Ibnu Majah tidak menyiakan kesempatan ini, dia memperbanyakan mendengar dan berguru kepadanya. At Thanafusi meninggal pada tahun 233 hijriah, ketika itu Ibnu Majah berumur sekitar 24 tahun. Maka boleh diambil kesimpulan bahawa permulaan Ibnu Majah menuntut ilmu adalah ketika dia berumur dua puluh tahun. Ibnu Majah rasa terpanggil untuk menuntut ilmu, dan dia berasa tidak puas dengan hanya tinggal di negerinya, maka beliaupun mengadakan rehlah ilmiahnya ke sekitar negeri yang berhampiran dengan negerinya, dan beliau mendengar hadis dari negeri-negeri tersebut.

Rehlah beliau
Ibnu Majah meniti jalan ahli ilmu pada zaman tersebut, iaitu mengadakan rehlah dalam rangka menuntut ilmu. Maka beliau pun keluar meninggalkan negerinya untuk mendengar hadis dan menghafal ilmu. Berkeliling ke negeri-negeri islam yang menyimpan mutiara hadis. Bakat dan minatnya di bidang Hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negeri,yang mana digunakan untuk mencari, mengumpul, dan menulis Hadis.
Puluhan Negera telah beliau kunjungi, antara lain:
Khurasan; Naisabur dan yang lain
1. Ar Ray
2. Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Basrah
3. Hijaz; Makkah dan Madinah
4. Syam; Damasqus dan Himsh
5. Mesir

Guru-guru beliau
Ibnu Majah sama dengan ulama-ulama pengumpul hadis lain, beliau mempunyai guru yang sangat banyak sekali. Diantara guru beliau adalah;
1. 'Ali bin Muhammad ath Thanâfusî
2. Jabbarah bin AL Mughallas
3. Mush'ab bin 'Abdullah az Zubair
4. Suwaid bin Sa'îd
5. Abdullâh bin Muawiyah al Jumahi
6. Muhammad bin Ramh
7. Ibrahim bin Mundzir al Hizami
8. Muhammad bin Abdullah bin Numair
9. Abu Bakr bin Abi Syaibah
10. Hisyam bin 'Ammar
11. Abu Sa'id Al Asyaj
Dan yang lain.

Murid-murid beliau
Keluasan 'ilmu Ibnu Majah para penuntut ilmu yang haus akan ilmu berkeliling dalam majlis yang beliau dirikan. Maka sangat banyak sekali murid yang mengambil ilmu darinya, di antara mereka adalah;
1. Muhammad bin 'Isa al Abhari
2. Abu Thayyib Ahmad al Baghdadi
3. Sulaiman bin Yazid al Fami
4. 'Ali bin Ibrahim al Qaththan
5. Ishaq bin Muhammad
6. Muhammad bin 'Isa ash Shiffar
7. 'Ali bin Sa'îd al' Askari
8. Ibnu Sibuyah
9. Wajdi Ahmad bin Ibrahim
Dan yang lain.

Pandangan para ulama terhadap beliau
1. Al HafizhAl Khalili menuturkan; "(Ibnu Majah) adalah seorang yang tsiqah kabir, muttafaq 'alaih, boleh di jadikan sebagai hujjah, mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis, dan hafalan."
2. Al Hafizh Adz Dzahabi menuturkan; "(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh yang agung, hujjah dan ahli tafsir."
3. Al Mizzi menuturkan; "(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh, pemilik kitab as sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfaat."
4. Ibnu Katsîr menuturkan: "Ibnu Majah adalah pemilik kitab as Sunnan yang Masyhur. Ini menunjukkan 'amalnya,' ilmunya, keluasan pengetahuannya dan kedalamannya dalam hadis serta ittibâ'nya terhadap Sunnah dalam hal perkara-perkara dasar mahupun cabang.

Hasil karya beliau
Ibnu Majah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sayangnya, bahawa buku-buku tersebut tidak sampai ke kita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:
1. Kitab as-Sunan yang masyhur
2. Tafsîr al Quran al Karim
3. Kitab At Tarikh yang mengandungi sejarah mulai dari masa ash-Shahabah sampai masa beliau.

Wafatnya beliau
Beliau meninggal pada hari Isnin, tarikh dua puluh satu Ramadhan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijrah. Di kuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keredhaan-Nya kepada beliau.

PEMBAHAGIAN HADITS DILIHAT DARI SISI KUAT DAN LEMAHNYA HADISPembahagian hadis ahad dilihat dari sisi kuat dan lemahnya sebuah hadis terbahagi kepada dua, iaitu: 
1. Maqbul: sebuah hadis yang mempunyai penggunaan kuat kejujuran orang yang membawa khabar tesebut 
2. Mardud (tertolak): sebuah hadis yang tidak jelas kejujuran orang yang membawa khabar tersebut. 
Secara garis besar hadis maqbul terbahagi kepada dua, iaitu sahih dan hasan, dan masing-masing kumpulan ini terbahagi lagi kepada dua kumpulan hadis, iaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi serta hasan lidzatihi danhasan lighairihi. 
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 
Hadits Shahih: Hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan mempunyai hafalan yang kuat dari rawi yang seumpamanya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula mempunyai illat. 
Sanadnya bersambung adalah: bahawa setiap perawi mengambil hadis secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, keadaan seperti ini dari permulaan sanad sampai akhirnya. 
Perawi yang adil adalah: bahawa semua perawinya mempuyai sifat 'al' adalah, 'tidak fasik dan tidak mempunyai karakter yang tidak beretika. 
Al 'adalah adalah: Potensi (baik) yang boleh membawa pemilik-nya kepada takwa, dan (menyebabkannya mampu) menghindari hal-hal tercela dan segala hal yang dapat merosakkan nama baik dalam pandangan orang ramai. Predikat ini dapat diraih seseorang dengan syarat-syarat: Islam, baligh, berakal sihat, taqwa, dan meninggalkan hal-hal yang merosakkan nama baik. 
Memiliki hafalan yang kuat adalah; bahawa setiap perawi mempunyai hafalan yang kuat, baik hafalan yang ada di dalam dada mahupun hafalan yang menggunakan bantuan buku. 
Tidak syadz ertinya: bahawasanya hadis tersebut tidak syadz (menyelisihi yang lebih kuat). 
Tidak mempunyai 'illat ertinya: hadis tersebut tidak cacat. Dan 'Illat adalah Sebab yang samar yang terdapat di dalam hadis yang boleh merosakkan kesahihannya. 
Shahih Lidzatihi: hadis yang sahih berdasarkan syarat-syarat sahih yang ada di dalamnya, tanpa memerlukan penguat atau faktor luaran. 
Sahih Lighairihi: hadis yang hakikatnya adalah hasan, dan kerana disokong oleh hadis hasan yang lain, maka dia menjadi Shahih Lighairihi. 
Ash-Shahihain: Dua kitab sahih iaitu: Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. 
Asy-Syaikhain: Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. 
Hadits Hasan: Hadis yang sanadnya bersambung, yang diri-wayatkan oleh rawi yang adil dan mempunyai hafalan yang sedang-sedang saja (khafif adh-dhabt) dari rawi yang seumpamanya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula me-miliki illat. 
Hasan Lidzatihi: hadis yang hasan berdasarkan keperluan hasan yang ada di dalamnya, tanpa memerlukan penguat atau faktor luaran. 
Hasan Lighairihi: hadis yang hakikatnya adalah dha'if, dan kerana disokong oleh hadis dha'if yang lain, maka dia menjadi hasan Lighairihi. 
Sedangkan hadis yang tertolak adalah hadis yang tidak jelas kejujuran orang yang membawa khabar tersebut. Itu boleh terjadi kerana ketiadaan satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat sebuah hadith. 
Sebab-sebab tertolaknya hadis itu ada banyak, tetapi secara umumnya boleh di klasifikasikan menjadi dua, iaitu: 
1. Gugur dari sanad 
2. Terdapat penggunaan kecacatan atau tertuduh pada seorang perawi. 
Secara keumumam semua itu disebut dengan hadis dha'if. 
Hadits Dha'if: Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis maqbul (yang diterima dan boleh dijadikan hujjah), dengan hilangnya salah satu syarat-syaratnya. 
Para ulama berbeza pendapat dalam hal mengamalkan hadis dha'if. Adapun pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahawasanya dianjurkan mengamalkannya dalam hal fadlailul a'mal, akan tetapi harus memenuhi tiga syarat sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar: 
1. Dha'ifnya tidak parah 
2. Menginduk di bawah usul yang boleh dijadikan sebagai landasan amal 
3. Ketika mengamalkannya tidak meyakini kesahan hadis tersebut.