salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Selasa, 20 September 2011

PEMBAHAGIAN KHABAR


Pembahagian khabar dilihat kepada orang yang disandarkan. 
Khabar (hadis) terbahagi 3 bila dilihat kepada orang yang disandarkan: 
Marfu ialah: Hadis yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, terbahagi kepada 2: Marfu sharih dan Marfu undang-undang. 
Marfu sharih ialah: Hadis yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara langsung baik perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat atau khuluqnya penciptaannya (akhlaknya). 
Contoh perkataan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
"Sesiapa yang berbuat amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami maka ia tertolak". 
Contoh perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa apabila masuk rumahnya ia bermula dengan bersiwak (gosok gigi)". 
Contoh penetapan (taqrir) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 
Taqrir beliau terhadap jawapan seorang budak perempuan ketika beliau bertanya di mana Allah? dia menjawab: Di langit. Lalu Rasulullah mentaqrirkan terhadap yang demikian. Dan yang termasuk ini juga seluruh perkataan atau perbuatan sahabat yang Rasulullah ketahui tapi beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diam terhadapnya (tidak mengingkari) maka hukumnya marfu sharih dan termasuk taqrir. 
Contoh sifat akhlaknya. 
Adalah nabi shallallahu 'alaihi wa sallam orang yang paling dermawan di antara manusia dan yang paling berani di antara manusia. Apa-apa yang beliau diminta beliau tidak pernah katakan jangan / tidak boleh dan beliau selalu berseri-seri, lembut perawatakannya dalam perkara jika ada dua pilihan melainkan beliau mempunyai yang paling mudah kecuali kalau dosa maka beliaulah orang yang paling menjauhinya daripada yang lain. 

Contoh sifat dirinya: 
Bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang tidak tinggi dan tidak pendek (sedang) rambutnya separas bahu, lebat menutupi dua telinganya, janggutnya rapi dan sedikit beruban. 
Marfu undang-undang ialah: Sesuatu yang dihukumi marfu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. 
Diantaranya adalah: 
1. Perkataan sahabat apabila tidak berpunca dari pendapatnya (ra'yu) dan bukan tafsiran dan tidak dikenali sebagai orang yang mengambil cerita Isra'iliyat. 
Contoh: Perkatan sahabat seperti khabar tentang tanda-tanda kiamat atau keadaan hari kiamat atau hari pembalasan (ini namanya marfu 'undang-undang). 
Jika berpunca dari pendapatnya (ra'yu) maka dinamakan mauquf.Dan jika berbentuk tafsir maka hukumnya sama dan tafsirnya dinamakan tafsir mauquf. Dan jika orangnya terkenal dengan seorang yang mengambil cerita Isra'iliyat maka hukumnya tarraddud (saling bertolak belakang) antara khabar Isra'iliyat atau hadis marfu ', maka tidak boleh diyakini sebagai hadis kerana masih diragukan. Seperti Abadalah (orang yang namanya berawalan Abdul) seperti Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amru bin Al Ash, mereka adalah orang yang mengambil cerita-cerita Isra'iliyat dari Ka'ab dan lain-lain. 
2. Perbuatan sahabat apabila tidak berpunca dari pendapatnya, seperti solat khusuf yang dilakukan Ali dengan ruku 'melebihi dari dua dalam satu rakaat. 
3. Sahabat menyandarkan sesuatu kepada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak disebutkan bahawasanya ia tahu hal itu seperti perkataan Asma' binti Abu Bakar: 
"Kami pernah menyembelih seekor kuda pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah lalu kami memakannya". 
1. Sahabat berkata tentang sesuatu bahawasanya itu termasuk Sunnah seperti perkataan Ibnu Mas'ud 
"Termasuk sunnah tasyahhud dipelankan, maksudnya dalam solat". 
Jika tabi'in yang berkata maka boleh marfu 'boleh mauquf, seperti perkataan Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah bin Mas'ud. 
"Yang sunnah, Imam berkhutbah pada hari 'Aidil Fitri dan' Aidil Adha dua kali yang ia selangi dengan duduk". 
1. Perkataan sahabat, 
seperti: 
"Kami diperintahkan atau kami dilarang atau manusia diperintahkan atau yang seumpamanya" 
seperti perkataan Ummu 'Athiyah: 
"Kami diperintahkan supaya kami mengajak keluar para perawan pada solat Aidilfitri dan iedul adha". 
Dan perkataannya: 
Kami dilarang (para wanita) mengiringi jenazah tetapi tidak dikeraskan larangannya terhadap kami. 
Dan perkataan Ibnu Abbas: 
Manusia diperintahkan agar menamatkan waktu haji mereka di ka'bah. 
Dan perkatan Anas: 
Kami diberikan batas waktu mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan tidak lebih dari 40 malam. 
2. Sahabat menghukumi terhadap sesuatu bahawasanya itu maksiat seperti perkataan Abu Hurairah tentang orang yang keluar masjid setelah azan: 
"Adapun orang ini telah derhaka kepada Abul Qosim (Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam)". 
Begitu pula kalau sahabat menghukumi terhadap sesuatu bahawasanya itu termasuk ketaatan atau mengatakan sesuatu itu bukan maksiat atau ketaatan kerana yang demikian tidak mungkin dikatakan sahabat melainkan mereka mengetahui nashnya dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
3. Perkataan mereka (sahabat) dari sahabat dengan dimarfukan haditsnya atau riwayatnya seperti perkataan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
"Ubat itu ada dalam tiga: Minum madu, jarum bekam dan besi panas (dibakar) dan umatku dilarang dengan besi panas" 
Dan perkataan Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah: 
"Fitrah itu lima atau lima dari fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong rambut dan mencukur kumis". 
Dan begitu pula perkataan mereka dari sahabat dengan cara penyampaian hadis atau menerima hadis atau menyandarkan kepadanya dan yang sepertinya kerana semua ibarat ini termasuk undang-undang marfu 'sharih walaupun tidak secara langsung dalam penyandaran kepada nabi shallallahu' alaihi wa sallam tetapi ada dugaan itu dari nabi shallallahu ' alaihi wa sallam. 
Mauquf ialah: Hadis yang disandarkan kepada sahabat tetapi tidak ditetapkan baginya undang-undang marfu '. 
Seperti perkatan Umar bin Khattab: 

Islam hancur kerana tergelincirnya seorang yang alim, jidalnya orang munafik dengan Al-Quran dan undang-undang para imam-imam yang sesat. 
Maqthu 'ialah: Perkataan yang disandarkan kepada tabi'in dan orang yang selepasnya (tabiut tabiin). 
Seperti perkataan Ibnu Sirin: 

Sesungguhnya ilmu ini (sanad) adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil dien (sanad) mu ini. 
Dan perkataan Malik: 
Tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak nampak selama tidak baik untukmu agar engkau lakukan secara nampak. 

Sumber : Lembaga Ilmu Dakwah

DEFINISI ILMU HADIS

- Mushthalahul Hadis adalah: ilmu tentang dasar dan kaedah untuk mengetahui keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkannya dari segi diterima dan ditolaknya.


- Objeknya adalah sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya.


- Faedahnya membezakan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang sakit (cacat).


- Al Hadits ialah Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik dari segi perkataan atau perbuatan atau taqrir atau sifat


- Al Khabar ialah Pengertiannya sama dengan Al Hadis, dengan demikian ia ditakrifkan sama seperti al Hadis. ada juga yang berpendapat Al Khabar sebagai berikut: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau yang selainnya. Dengan demikian pengertiannya lebih umum dan luas.


- Al Atsar, ialah Suatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in (generasi selepas sahabat). Al Atsar dimaksudkan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (hadits) apabila dalam satu kalimat ia disertakan kata Nabi shallallahu' alaihi wa sallam seperti perkataan: Dan dalam Atsar dari NabiShallallahu 'alaihi wa sallam (hadis Nabi).


- Hadits Qudsi ialah: Hadis yang diriwayatkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Rabbnya (Allah Subhaanahu wa Ta'ala). Hadits Qudsi dinamakan juga Hadis Rabbani dan Hadis Ilaahi.Kedudukan Hadits Qudsi di antara Al-Quran dan Hadis Nabawi, tidaklah sama kerana Al-Quran disandarkan kepada Allah Ta'ala baik lafaz dan maknanya. Sedangkan Hadis Nabawi disandarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baik lafaz dan maknanya dan Al Hadits Al Qudsi disandarkan kepada Allah Ta'ala secara makna tidak secara lafaznya dan kerana itu tidak bernilai ibadah di dalam membaca lafaznya dan tidak boleh dibaca dalam solat, dan tidak dinukil secara mutawattir (keseluruhannya) sebagaimana penukilan Al-Quran, akan tetapi sebahagiannya ada yang sahih, dhaif, dan maudhu.


- Sanad adalah: suatu jalan yang menyampaikan kepada matan atau suatu perantara yang menyampaikan kepada rawi hadis.


- Matan adalah: Suatu yang akan menyampaikan kepada sanad dari ucapan atau disebut juga redaksi hadis atau kandungan hadis


- Al-Musnad dari segi bahasa ialah disandarkan kepadanya.Sedangkan Al-Musnad menurut istilah ilmu hadits mempunyai beberapa erti:
• Setiap buku yang berisi kumpulan riwayat setiap sahabat secara tersendiri.
• Hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir.
• Yang dimaksudkan dengan Al-Musnad adalah sanad, maka dengan makna ini menjadi masdar yang bermula dengan huruf mim (mashdar miimi).


- Al-Musnid: orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia mempunyai pengetahuan terhadap hadis atau hanya sekadar meriwayatkan sahaja.


- Al-Muhaddits adalah orang yang berkecimpung dengan ilmu hadis sama ada secara periwayatan mahupun dirayah, menelaah berbagai riwayat serta keadaan para perawinya.


-  Al-Hafiz Menurut kebanyakan ahli hadis sepadan dengan Al-Muhaddits. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahawa Al-Hafiz darjatnya lebih tinggi dari Al-Muhaddits kerana yang dia ketahui pada setiap thabaqah (tingkatan / kedudukan) lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui.


- Al Hujjah: Orang yang hafal tiga ratus ribu hadis beserta sanadnya.


- Al-Hakim menurut sebahagian ulama adalah orang yang menguasai semua hadits kecuali sebahagian kecil yang tidak dia ketahui.


- Ashhab As-Sunan: Para ulama penyusun kitab-kitab "Sunan" iaitu: Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa `i, dan Ibnu Majah.


Sumber : Lembaga Ilmu Dakwah

Rabu, 7 September 2011

يأجوج ومأجوج

                               

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahawa mereka adalah dua kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh, asal kedua-duanya adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Sedangkan dalam fatwa al Lajnah Ad Daiimah Lil Buhuts wa al Ifta disebutkan bahawa ya'juj dan ma'juj ini terletak di benua Asia, sebelah utara China.
Amin Muhammad Jamaludin didalam kitabnya "Umur Umat Islam" mengatakan bahawa mereka adalah keturunan Yaftits bin Nuh.Kerana Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, iaitu Ham, yang menjadi nenek moyang orang Habsyi (Afrika). Anak kedua bernama Sam, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, Parsi dan Rom. Sedangkan anak ketiga bernama Yafits yang menjadi nenek moyang bangsa Turki.
Kerana Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan pakcik-pakcik dari Turki (iaitu bangsa-bangsa Cina, Russia, Mongolia. Bermuka lebar, bermata sepet (kecil), berambut perang (hitam keputih-putihan atau keruh seperti awan), seolah-olah- akan wajah mereka adalah seperti warna kayu yang bulat. Ciri-ciri mereka yang seperti itu telah diterangkan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadis marfu 'yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Harmalah dari bibinya.
Dimana mereka sekarang?

Allah swt berfirman:
"Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. "(QS. Al-Kahfi: 93 - 95)

Ya'juj dan Ma'juj terkurung di belakang dinding yang dibina oleh Dzulqornain untuk mereka kerana mereka banyak melakukan kerosakan dan kejahatan di muka bumi.
Dinding penghalang itu tebal, teguh dan tinggi menjulang yang diperbuat dari besi dan tembaga yang dicampur, sehingga mereka tidak dapat melubanginya kerana sangat tebalnya dan tidak pula dapat memanjatnya kerana sangat tinggi dan licinnya.Dinding tersebut dibina antara dua sekatan yang besar iaitu dua gunung yang besar.
Lalu dimanakah letak dinding ini?
Ibnu Abbas, tinta umat dan ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahawa ia (dinding itu) terletak di persimpangan negeri Turki dengan Rusia, berdekatan dengan pergunungan kaukasus. "Pegunungan Kaukasus tingginya berkisar antara 1000 sampai dengan 3000 meter)

Ini adalah Pegunungan Kaukasus yg menjadi salah satu Penghalang Tempat terkurungnya Ya'juj wa Ma'juj dari Peradaban manusia
Walaupun demikian, lebih baik bagi kita untuk mengatakan bahawa tidak ada seorang pun yang akan dapat atau mampu mencapai tempat mereka, sebagaimana halnya siapa pun tidak akan dapat mencapai tempat dajjal yang sampai sekarang masih terkurung itu. Kerana keluarnya mereka semua adalah sebuah 'masalah takdir "yang mempunyai masa yang sudah maklum dan ditentukan di dalam Lauh Mahfuz.

Firman Allah swt:
"Dzulqarnain berkata:" Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar ".(Surah Al-Kahfi: 98)
Tapi ada pula yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah serupa binatang, bukan ketrunan Adam A.S .

Sabtu, 3 September 2011

Kisah Si Pokok Apple
''Kisah Si Pokok  Apple'' 
……… “Suatu masa dahulu, terdapat sebatang pokok apple yang
amat besar.Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pokok apple ini setiap hari. Dia memanjat
pokok tersebut, memetik serta memakan appel sepuas hatinya, dan adakalanya dia beristirehat lalu terlelap di bawah pokok apple tersebut. Anak lelaki tersebut begitu menyayangi 
tempat permainannya. Pokok apple itu juga menyukai anak tersebut. Masa 
berlalu… anak lelaki itu sudah
besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi 
menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pokok apple tersebut. Namun begitu, suatu hari
dia datang kepada pokok apple
tersebut dengan wajah yang sedih.
“Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Aku bukan lagi kanak-kanak, aku tidak lagi gemar bermain dengan engkau,” jawab remaja
itu.
“Aku mahu permainan. Aku perlu wang untuk membelinya ,” tambah remaja itu dengan nada yang sedih.
Lalu pohon apple itu berkata, “Kalau begitu, petiklah/
apple-apple yang ada padaku.
Juallah untuk mendapatkan wang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang
kau inginkan.” Remaja itu dengan gembiranya memetik semua buah apple dari pokok itu dan pergi dari situ.
Dia tidak kembali lagi selepas itu. Pokok apple itu merasa 
sedih. 
Masa berlalu…dan terus berlalu….
Suatu hari, remaja itu kembali. Dia semakin dewasa.
Pokok apple itu merasa gembira. “Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Aku tiada masa untuk bermain. Aku terpaksa
bekerja untuk mendapatkan wang. Aku ingin membina sebuah rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku . Bolehkah kau menolongku ?” Tanya anak itu.
“Maafkan aku. Aku tidak mempunyai rumah. Tetapi
kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya..
.” Pokok apple itu memberikan cadangan. Lalu, remaja yang semakin dewasa itu terus memotong ke
semua dahan-dahan pokok apple itu dan pergi
dengan gembiranya . Pokok apple itu pun turut gembira tetapi kemudiannya merasa sedih kerana remaja itu tidak kembali lagi selepas itu.

Pada suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui 
pokok apple itu. Dia sebenarnya 
adalah anak lelaki yang pernah bermain-main dengan pokok apple tersebut. Dia telah pun menjadi dewasa dan semakin
dewasa.
“Marilah bermain-main di sekitarku, ” ajak pokok apple itu.
“Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi anak lelaki yang 
suka bermain-main di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk belayar.
Malangnya, aku tidak mempunyai perahu. Bolehkah kau menolongku ?” Tanya lelaki itu.
“Aku tidak mempunyai perahu untuk diberikan
kepada kau. Tetapi kau boleh memotong 
batang pokok ini untuk kau jadikan perahu. Kau akan
dapat belayar dengan gembira,” kata 
pokok apple itu. Lelaki itu merasa amat gembira dan menebang batang
pokok apple itu. Dia kemudian
pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu.
Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang
semakin di mamah usia, datang
menuju pokok apple itu. Dia adalah anak lelaki yang 
pernah bermain di sekitar pokok apple itu.
“Maafkan aku. Aku tidak ada apa-apa lagi untuk diberikan kepada kau. Aku sudah
memberikan buahku untuk kau jual, dahan-dahanku untuk kau buat rumah, batangku untuk kau buat
perahu. Aku hanya ada tunggul dengan akar yang 
hampir mati…” kata pokok apple itu dengan 
nada pilu.
“Aku tidak mahu buah applemu kerana aku sudah tidak
bergigi untuk memakannya , aku tidak mahu dahan-dahanmu kerana aku sudah tua untuk memotongnya
, aku tidak mahu batang pokokmu kerana 
aku tidak berupaya untuk belayar lagi, aku merasa
lelah dan ingin beristirehat, ” jawab lelaki tua itu.
“Jika begitu, istirehatlah disisiku,” kata pokok apple itu. Lalu lelaki tua itu duduk
beristirehat disisi pokok apple itu dan beristirehat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Tahukah anda. Sebenarnya , pokok apple yang dimaksudkan di dalam cerita ini adalah kedua ibu bapa kita. Waktu kita masih muda, kita 
suka bermain dengan mereka. Ketika
kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka
untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka, dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita di dalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan 
melakukan apa sahaja asalkan kita bahagia dan 
gembira dalam hidup. Anda mungkin terfikir bahawa 
anak lelaki itu bersikap kejam terhadap 
pokok apple itu, tetapi fikirkanlah, itulah hakikatnya kebanyakan dari anak-anak muda masa kini melayani ibu bapak mereka.
Hargailah jasa ibu bapa kepada kita. Jangan hanya 
menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapa setiap tahun..


Allah SWT berfirman :
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua  ibu
bapanya, ibu yang mengandungkannya dengan susah payah, dan melahirkan-nya dengan susah payah (pula). Mengandungkannya sampai menghentikan peyusuannnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya
sampai empat puluh tahun ia berdo'a:
“Ya Tuhanku, tunjukanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya
aku dapat berbuat amal yang
soleh yang Engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” [Q.S 46:15]..


rifaielhafeez354.blogspot.com