salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Isnin, 2 Julai 2012

BIOGRAFI IMAM ANNASA'INama: Imam Alhafiz Abi Abdirrahman Ahmad bin syu'aib Annasa'i
Kunniyah beliau: Abi Abdirrahman
Nasab beliau: An Nasa `i dan An Nasawi, iaitu nisbah kepada negeri asal beliau, tempat beliau di lahirkan. Satu bandar bahagian dari Khurasan.
Tarikh lahir: Tahun 215 hijriah

-Sifat-sifat beliau:
Imam An Nasa `i merupakan seorang lelaki yang tampan, berwajah bersih dan segar, wajahnya seakan-akan lampu yang menyala. Beliau adalah seorang tokoh yang berkarisma dan tenang, berpenampilan yang sangat menarik.
Keadaan itu kerana beberapa faktor, antaranya, dia sangat memperhatikan keseimbangan dirinya dari segi makanan, pakaian, dan kesenangan, minum sari intipatii buah-buahan yang baik dan banyak makan ayam.

-Aktiviti beliau dalam menimba ilmu :
Imam Nasa `i memulakan menuntut ilmu lebih awal, kerana beliau mengadakan perjalanan ke Qutaibah bin Sa'id pada tahun 230 hijriah, pada waktu itu beliau berumur 15 tahun. Beliau tinggal di sisi Qutaibah di negerinya Baghlan selama setahun dua bulan, sehingga beliau boleh menimba ilmu darinya begitu banyak dan boleh meriwayatkan hadis-hadisnya.
Imam Nasa `i mempunyai hafalan dan kefahaman yang jarang dimiliki oleh orang-orang pada zamannya, sebagaimana beliau mempunyai kesedaran dan ketelitian yang sangat dalam. maka beliau boleh meriwayatkan hadis-hadis dari ulama-ulama kibar, berjumpa dengan para imam huffazh dan yang lain, sehingga beliau dapat menghafal banyak hadis, mengumpulkannya dan menuliskannya, sehingga akhirnya beliau memperoleh darjat yang sesuai dalam disiplin ilmu ini.
Beliau telah menulis hadis-hadis dha'if, sebagaimana beliau pun telah menulis hadis-hadis sahih, padahal pekerjaan ini hanya dilakukan oleh ulama pengkritik hadith, tetapi imam Nasa `i mampu untuk melakukan pekerjaan ini, bahkan beliau memiliki kekuatan kritikan yang detail dan tepat , sebagaimana yang di gambarkan oleh al Hafizh Abu Talib Ahmad bin Sazhr; 'siapa yang dapat bersabar sebagaimana kesabaran An Nasa `i? dia memiliki hadis Ibnu Lahi'ah dengan terperinci - iaitu dari Qutaibah dari Ibnu Lahi'ah-, maka dia tidak meriwayatkan hadis darinya. 'Maksudnya kerana keadaan Ibnu Lahi'ah yang dha'if.
Dengan ini menunjukkan, bahawa kecenderungan beliau bukan hanya memperbanyakkan riwayat hadits semata-mata, akan tetapi beliau berkeinginan untuk memberikan nasihat dan mensterilkan syari'at (dari bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan)
Sebagaimana imam Nasa `i selalu berhati-hati dalam mendengar hadis dan selalu selektif dalam meriwayatkannya. Maka ketika beliau mendengar dari al-Haris bin Miskin, dan banyak meriwayatkan darinya, akan tetapi beliau tidak mengatakan; 'telah menceritakan kepada kami,' atau 'telah mengkhabarkan kepada kami,' secara tidak teratur, akan tetapi dia selalu berkata; 'dengan cara membacakan kepadanya dan aku mendengar. 'Para ulama menyebutkan, bahawa faktor imam Nasa `i melakukan perkara tersebut kerana terdapat kerenggangan antara imam Nasa` i dengan al-Haris, dan tidak membolehkan baginya untuk menghadiri majlis al-Haris, kecuali beliau mendengar dari belakang pintu atau lokasi yang membolehkan baginya untuk mendengar bacaan qari 'dan beliau tidak dapat melihatnya.

-Rehlah beliau
Imam Nasa `i mempunyai lawatan ilmiah yang cukup luas, beliau berkeliling kebeberapa negeri-negeri Islam, baik di timur mahupun di barat, sehingga beliau dapat mendengar dari banyak orang yang mendengar hadis dari para hafiz dan syeikh.
Di antara negeri yang beliau lawati adalah seperti berikut;
1. Khurasan
2. Iraq; Baghdad, Kufah dan Basrah
3. Al Jazirah; iaitu Haran, Maushil dan sekitarnya.
4. Syam
5. Sempadan; iaitu sempadan wilayah negeri Islam dengan kuasa Ramawi
6. Hijaz
7. Mesir

-Guru-guru beliau
Kemampuan intelektual Imam Nasa'i menjadi amat berharga dalam masa lawatan ilmiahnya. Namun demikian, awal proses pembelajarannya di daerah Nasa ' tidak boleh ditepikan begitu saja, kerana di kawasan inilah, beliau mengalami proses pembentukan intelektual, sementara masa lawatan ilmiahnya dinilai sebagai proses  dan perkembangan pengetahuan.
Di antara guru-guru beliau, yang teradapat di dalam kitab sunannya adalah seperti berikut;
1. Qutaibah bin Sa'id
2. Ishaq bin Ibrahim
3. Hisyam bin 'Ammar
4. Suwaid bin Nasr
5. Ahmad bin 'Abdah Adl Dabbi
6. Abu Thahir bin as Sarh
7. Yusuf bin 'Isa Az Zuhri
8. Ishaq bin Rahawaih
9. Al-Harith bin Miskin
10. Ali bin Kasyram
11. Imam Abu Dawud
12. Imam Abu Isa at Tirmidzi
Dan yang lain.

-Murid-murid beliau :
Murid-murid yang mendengar majlis ilmu beliau dan pelajaran hadis beliau adalah;
1. Abu al Qasim al Thabarani
2. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An Nahhas an Nahwi
3. Hamzah bin Muhammad Al Kinani
4. Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafie
5. Al Hasan bin Rasyiq
6. Muhmmad bin Abdullah bin Hayuyah An Naisaburi
7. Abu Ja'far al-Thahawi
8. Al Hasan bin al Khadir Al Asyuti
9. Muhammad bin Muawiyah bin al Ahmar al Andalusi
10. Abu basyar ad Dulabi
11. Abu Bakr Ahmad bin Muhammad as Sunni.
Dan yang lain .

Pandangan para ulama terhadap beliau
Dari kalangan ulama sezaman beliau dan murid-muridnya banyak yang memberikan pujian dan sanjungan kepada beliau, di antara mereka yang memberikan pujian kepada beliau adalah;
1. Abu 'Ali An Naisaburi menuturkan;' beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin. 'Sekali waktu dia menuturkan; beliau adalah imam dalam bidang hadith dengan tidak ada pertentangan.'
2. Abu Bakr Al Haddad Asy Syafi 'menuturkan;' aku redha dia sebagai hujjah antara aku dengan Allah Taala. '
3. Manshur bin Ismail dan At Thahawi menuturkan; 'beliau adalah salah seorang imam kaum muslimin.'
4. Abu Sa'id bin yunus menuturkan; 'beliau adalah seorang imam dalam bidang hadith, tsiqah, tsabit dan hafiz.'
5. Al Qasim Al Muththarriz menuturkan; 'beliau adalah seorang imam, atau berhak mendapat gelaran imam.'
6. Ad-Daruquthni menuturkan; 'Abu Abdirrahman lebih di dahulukan dari semua orang yang di sebutkan dalam disiplin ilmu ini pada masanya.'
7. Al Khalili menuturkan; 'beliau adalah seorang hafiz yang kuat hafalannya (berkemampuan), di redhai oleh para hafidzh, para ulama sepakat atas kekuatan hafalannya, ketekunannya, dan perkataannya boleh dijadikan sebagai sandaran dalam masalah jarhu wa ta'dil.'
8. Ibnu Nuqthah menuturkan; 'beliau adalah seorang imam dalam disiplin ilmu ini.'
9. Al Mizzi menuturkan; 'beliau adalah seorang imam yang menonjol, dari kalangan para hafiz, dan para tokoh yang terkenal.

Hasil karya beliau
Imam Nasa `i mempunyai beberapa hasil karya, antaranya adalah;
1. As Sunan As Shughra
2. As Sunan Al Kubra
3. Al Kuna
4. Khasha `isu 'Ali
5. 'Amalu Al Yaum wa Al Lailah
6. At Tafsir
7. Adl Dlu'afa wa al Matrukin
8. Tasmiyatu Fuqaha `i Al Amshar
9. Tasmiyatu man lam yarwi 'anhu ghaira rajulin wahid
10. Dzikru man haddatsa 'anhu Ibnu Abi Arubah
11. Musnad 'Ali bin Abi Talib
12. Musnad Hadis Malik
13. Asma `u ar Ruwah wa at tamyiz bainahum
14. Al Ikhwah
15. Al Ighrab
16. Musnad Manshur bin Zadzan
17. Al Jarhu wa ta'di

-Kewafatan beliau
Setahun menjelang kewafatannya, beliau berpindah dari Mesir ke Damsyik. Dan nampaknya tidak ada persetujuan ulama tentang tempat meninggal beliau. Al-Daruqutni berkata, beliau di Makkah dan dikebumikan di antara Safa dan Marwah. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abdullah bin Mandah dari Hamzah al-'Uqbi al-Mishri.
Sementara ulama yang lain, seperti Imam al-Dzahabi, menolak pendapat tersebut. Beliau berkata, Imam al-Nasa'i meninggal di Ramlah, suatu daerah di Palestin. Pendapat ini disokong oleh Ibn Yunus, Abu Ja'far al-Thahawi (murid al-Nasa'i) dan Abu Bakar al-Naqatah.
Menurut pandangan terakhir ini, Imam al-Nasa'i meninggal pada tahun 303 H dan dikebumikan di Bait al-Maqdis, Palestin. Inna lillah wa Inna Ilaihi Rajiun. Semoga segala usaha-usahanya dalam memikul wasiat Rasullullah menyebarluaskan hadis mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Amiiin. . .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan