salam ukhwah kepada semua,salam perkenalan dan salam persahabata...

Bismillahirahmaanirrahiim

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahi Rabbil A’laamiin,Pertama Sekali Kita Panjatkan Puji Kesyukuran Kita Kepada Allah Swt, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita,Sehinggalah Kita Dapat Mengetahui Haq Dan Bathil,Halal Dan Haram. Juga Pada Saat Ini Kita Masih Lagi Diberikan Kesempatan Untuk Hidup Dimuka Bumi Ini.

Keduanya , Selawat Dan Salam Kita Curahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Mhammad Saw, Juga Segenap Kepada Ahli Keluarganya,Para Sahabat-Sahabatnya , Para Tabi’in Tabi’ahum Waman Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumiddin,Para A’lim Ulama’ , Al,Ulama’ Warosatul Anbiya’, Dan Juga Kepada Semua Pejuang Agama Yang Telah Memperjuangkan Agama Allah Ini ,Sehinggalah Sampai Kepada Kita, Yang Masih Lagi Mendapat Cebisan-Cebisan Agama Ini. Atas Semua Amal Soleh Mereka,Niat Baik Mereka , Perjuangan Mereka, Kita Syukuri Dan Kita Doakan Semoga Allah Membalas Jasa Baik Mereka Dengan Balasan Yang Lebih Baik. Aamiin..

Ahad, 1 Julai 2012

Istilah2 DALAM Jarhu WA Ta'dil
• Al jarhu wa ta'dil: Kenyataan adanya cela dan cacat, dan per-nyataan adanya "al-Adalah" dan "hafalan yang bagus" pada seorang rawi hadis. 
• At Ta'dil: Kenyataan adanya "al-Adalah" pada diri seorang rawi hadis. 
• Al Jarhu: Celaan yang dialamatkan pada rawi hadis yang boleh mengganggu (atau bahkan menghilangkan) berat predikat "al-Adalah" dan "hafalan yang bagus", dari dirinya. 
• Tsiqah: boleh dipercayai, di mana pada diri seorang rawi terkumpul sifat al-Adalah dan adh-dhabt (hafalan yang bagus). 
• Rawi La Ba `sa Bihi: Rawi yang masuk dalam kategori tsiqah. 
• Jayyid: Baik 
• Layyin: Lemah. 
• Majhul: Rawi yang tidak diriwayatkan darinya kecuali oleh seorang sahaja. 
• mubham: Rawi yang tidak diketahui nama (identiti) nya. 
• mudallis: Rawi yangi melakukan tadlis. 
• Rawi Mastur: Sama dengan Majhul al-Hal (Rawi yang tidak diketahui jati dirinya). 
• Perawi Matruk: Perawi yang dituduh berdusta, atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan, sehingga periwayatanya bertentangan dengan periwayatan perawi yang tsiqah. Atau perawi yang sering meriwayatkan hadis-hadis yang tidak dikenali (gharib) dari perawi yang terkenal tsiqah. 
• Rawi Mudhtharib: Rawi yang menyampaikan sejarah secara tidak tepat, di mana riwayat yang disampaikannya kepada rawi-rawi di bawahnya berbeza antara yang satu dengan yang lain, yang menyebabkan tidak boleh ditarjih; riwayat siapa yang mahfuzh (terjaga). 
• Rawi Mukhtalith: Rawi yang akalnya terganggu, yang menye-babkan hafalannya menjadi campur aduk dan ucapannya menjadi tidak teratur. 
• Rawi yang tidak dijadikan sebagai hujjah: Rawi yang haditsnya diriwayatkan dan ditulis tapi haditsnya tersebut tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah. 
• Saqith: Tidak berharga kerana terlalu lemah (parahnya illat yang ada di dalamnya). 
• Tadh'if: Kenyataan bahawa hadis atau perawi berkenaan dha'if (lemah). 
• Tahqiq: Penelitian ilmiah secara saksama tentang suatu hadis, sehingga mencapai kebenaran yang paling tepat. 
• Tahsin: Kenyataan bahawa hadis berkenaan adalah hasan. 
• Ta'liq: Ulasan, atau penjelasan terhadap sesuatu potongan kalimat, atau darjat hadis dan sebagainya yang biasanya berbentuk cacatan kaki. 
• Takhrij: Mengeluarkan suatu hadis dari sumber-sum-bernya, ini memberikan hukum atasnya; sahih atau dhaif. 
• Syahid: Hadis yang para rawinya ikut serta meriwayatkannya bersama para rawi suatu hadis, dari segi lafaz dan makna, atau makna sahaja; dari sahabat yang berbeza. 
• Syawahid: Hadis-hadis penyokong, jamak dari kata syahid.Haditsnya layak dalam kapasiti syawahid, ertinya, boleh diterima apabila ada hadis lain yang memperkuatnya, atau sebagai yang me-nguatkan hadis lain yang setaraf dengannya. 
• Mutaba'ah: Hadis yang para rawinya ikut serta meriwa-yatkannya bersama para rawi suatu hadis gharib, dari segi lafaz dan makna, atau makna sahaja; dari seorang sahabat yang sama. 
Rujukan Senarai Istilah: 
1. Taisir Mushthalah al-Hadis, Dr. Mahmud ath-Thahhan. 
2. Manhaj an-Naqd Fi Ulum al-Hadis, Dr. Nuruddin Ithir. 
3. Shahih targhib 2. Tiada ulasan:

Catat Ulasan